Sesiunile desfășurate în cadrul proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, vor aborda cel puțin următoarele teme: prezentare legislație relevantă în termeni comuni și explicații pe baza legislației, astfel încât informația să fie înțeleasă chiar și de persoanele fără studii juridice sau fără studii; drepturile cetățenilor; instituții din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea; condiții prin care cetățenii pot beneficia de asistență gratuită din partea statului; pași de urmat în cazul în care sunt discriminați, etc.

Dreptul la egalitate în fața legii și la protecție împotriva discriminării pentru toate persoanele, unul dintre subiectele centrale ale sesiunilor de informare, constituie un drept universal recunoscut de Declarația Universală a Drepturilor Omului, de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor, de Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială și de Convențiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale și culturale, precum și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnate de toate statele membre.

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.

Criteriile stabilite de legislația românească sunt: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.  (Art.2 alin.1 Ordonanța 137/2000 republicată).

Important de reținut este faptul că discriminarea este ilegală și este sancționată de lege. Conform Art. 26 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), a cărei aplicare este monitorizată de Comitetul pentru Drepturile Omului (HRC) „Toate persoanele sunt egale în fața legii și au dreptul fără niciun fel de discriminare la protecția egală a legii. În acest sens, legea va interzice orice discriminare și va garanta tuturor persoanelor protecție egală și efectivă împotriva discriminării pe criterii de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, avere, naștere sau orice altă situație”.

Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de anumite persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au în comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau de respingere. Discriminarea poate îmbrăca mai multe forme și anume: discriminare pe bază de orientare sexuală, discriminarea la locul de muncă, discriminare rasială și etnică, discriminarea persoanelor cu handicap, discriminare pe bază de limbă, discriminarea pe bază de vârstă, discriminarea persoanelor religioase, stereotipizarea, etc. Discriminarea este ilegală și este sancționată de lege.

Discriminarea poate avea un impact negativ asupra victimelor cuprinzând o arie largă de constrângeri atât la nivel individual, cât și la nivel de grup sau comunitate.

Efectele discriminării sunt foarte grave:

  • la nivel individual constă în performanțe scăzute, lipsa motivației, satisfacție profesională scăzută, neimplicare, sentimente de vinovăție, diminuarea încrederii în sine, neintegrarea în grupuri;
  • la nivel de grup constă în comunicare deficitară și individualism; apariția situațiilor conflictuale, încurajarea stereotipurilor; competiție neproductivă, productivitate/eficientă diminuată, slabă dezvoltare și/sau nematurizarea grupului;
  • la nivelul comunității constă în neintegrarea școlară/profesională a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor de etnie roma etc., menținerea atitudinilor discriminatorii și a stigmatizării.

Cetățenii vor învăța în cadrul sesiunilor online care sunt pașii de urmat și unde să se adreseze dacă se consideră discriminați. De asemenea, vor afla cum trebuie să procedeze atunci când mijloacele financiare sunt insuficiente și nu pot face față unui litigiu (proces).

Sunt invitate să ia parte la evenimentele online următoarele categorii de persoane:

  • 600 de persoane care fac parte din grupuri vulnerabile (persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială sau persoane vulnerabile), cu accent pe persoanele cu dizabilități;
  • 275 de cetățeni (inclusiv elevi, studenți, cadre didactice).

Sesiunile de informare vor fi gratuite, desfășurându-se online.

Proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți” este implementat în perioada 07.03.2019 – 07.02.2021, în regiunile Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, cu o valoare totală de 1.829.523,99 lei din care asistență financiară nerambursabilă 1.792.933,51 lei, iar contribuția proprie este de 36.590,48 lei.

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la justiție al cetățenilor, în special al grupurilor vulnerabile, prin activități de informare și promovare a drepturilor și serviciilor de care pot beneficia, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor juridice. În cadrul proiectului vor mai avea loc cursuri pentru juriști, cu tema „Protecția juridică a drepturilor omului – jurisprudența CEDO”, respectiv workshop-uri dedicate avocaților.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • 600 de practicieni ai dreptului care beneficiază de activități de dezvoltare/aprofundare cunoștințe în domeniul protecției juridice a drepturilor omului;
  • 18 workshop-uri organizate online, la care vor participa peste 432 de avocați, pentru consolidarea capacității avocaților privind acordarea asistenței juridice în cazurile de discriminare;
  • 25 de sesiuni de informare în rândul cetățenilor cu scopul de a îmbunătăți accesul cetățenilor la justiție, cu accent pe grupurile vulnerabile, la care vor participa peste 875 de persoane;
  • 1 Ghid privind acordarea asistenței juridice gratuite și distribuirea acestuia către 500 de persoane;
  • Dezvoltarea unei platforme online cu resurse și informații juridice.

 

Pentru înscrieri și detalii suplimentare legate de proiect, vizitați site-ul www.justitie493.ro.  Persoana de contact este: Alexandru Tăcină, responsabil comunicare și promovare; Telefon: 0734480662.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020