Pentru susținerea micilor afaceri, considerate motorul economiei europene și care au fost cele mai afectate de criză, a fost deschisă o nouă linie de finanțare. Cei interesați pot să înregistreze online propunerea de proiect, pe www.fonduri.mcsi.ro, începând cu data de 5 octombrie 2011, ora 9:00.
Înregistrarea se va încheia pe 30 martie 2012, la ora 16:30. În termen de maximum cinci zile lucrătoare de la înregistrarea online, solicitanții trebuie să depună dosarul complet la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI).
Condiții ulterioare semnării contractului
După semnarea contractului, beneficiarul este obligat să nu facă modificări substanţiale în perioada de implementare şi să menţină investiţia în regiunea specificată în proiect o perioadă de cel puţin trei ani (în cazul IMM-urilor) de la data ultimei plăţi, sub sancţiunea rezilierii contractului cu sistarea finanţării nerambursabile şi recuperarea integrală a sumelor acordate până în acel moment.
De asemenea, contractul se reziliază în cazul în care beneficiarul nu a început implementarea proiectului în termen de cel mult patru  luni de la data intrării în vigoare a contractului, din motive imputabile acestuia. În total, se pot depune trei cereri de rambursare pentru proiectele care se implementează în maximum 12 luni şi cinci cereri de rambursare pentru proiectele care se implementează într-o perioadă cuprinsă între 12 şi 24 luni. Prima cerere de rambursare se depune în maximum cinci luni de la data semnării contractului de finanţare, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.
Ulterior, Organismul Intermediar din cadrul MCSI va monitoriza modul în care s-a făcut implementarea proiectelor.
După finalizarea proiectului, toate documentele vor fi păstrate pentru o perioadă de cinci ani de la închiderea oficială/parţială a Programului Operațional Ssectorial Creșterea Competitivității Economice.
Ce se finanțează
• Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente IT&C, alte mijloa­ce fixe, servicii de consultanţă şi training specializat necesare pentru: implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii), implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management), implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătăţirea manage­mentului ciclului de viaţă al produselor și pentru implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii;
• Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice din cadrul proiectului;
• Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea proiectului ;
• Achiziţionarea de echipamete IT&C (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice);
• Achiziţionarea de mijloace fixe (în afara celor de mai sus), necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice;
• Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa;
• Informare şi publicitate pentru proiect;
• Auditarea finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei;
Acte necesare
• Cererea de finanțare;
• Certificatul de înregistrare la Oficiul Național Registrul Comerţului (ONRC);
• Certificat constatator în original, în ter­menul de valabilitate,  emis de ONRC, care să conțină datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situaţia juridică a societăţii, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru;
• Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conform  modelului-stan­­dard, semnată şi ştampilată;
• Hotărârea CA/AGA de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii (semnată de către toţi acţionarii);
• Scrisoare de confort angajantă din partea unei bănci / instituţii financiare pentru cofinanțare;
• Planul de afaceri semnat şi ştampilat de solicitant;
• Bilanţul contabil pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat, inclusiv contul de profit şi pierderi, înregistrat la instituţia abilitată, în copie, ştampilat, certificat „conform cu originalul“ şi semnat de solicitant;
• Declaraţie pe propria răspundere asupra locaţiei/locaţiilor unde se imple­mentează proiectul – adresa exactă.

Reguli pentru obținerea fondurilor europene
Valoarea cheltuielilor eligibile so­­li­­citate în ultima cerere de rambursare tre­buie să fie de minimum 15% din valoarea finanţării nerambursabile.
Cheltuielile pentru achiziţionarea de echipamente pentru tehnologia  informației și a comunicațiilor nu trebuie să depăşească 30% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor pentru investiţii.
Solicitantul are posibilitatea de a opta pentru prefinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Valoarea totală a prefinanţării este de maximum 35% din valoarea spri­ji­nului financiar nerambursabil aprobat, iar so­lici­tan­tul poate opta pentru prefinanţare o singură dată, indiferent de cuantumul aces­teia, la încheierea contractului de finanţare.

280 de milioane de lei este bugetul total alocat acestui apel de proiecte, valoarea minimă a finanțării fiind de 45.000 de lei/proiect.

67% din forţa de muncă din sectorul privat lucrează în cadrul celor aproximativ 23 de milioane de IMM-uri, câte există în Uniunea Europeană.