persoana juridica romina care ideplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) are iscrisa i obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul; b) are de la 1 pina la 9 salariati inclusiv; c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul i lei a 100.000 euro; d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decit statul, autoritatile locale si institutiile publice. Optiunea de a plati impozit pe veniturile microitreprinderii Art. 104. – (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional. (2) Microitreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu icepind cu anul fiscal urmator, daca ideplinesc conditiile prevazute la art. 103 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microitreprinderilor. (3) O persoana juridica romina care este nou-ifiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul microitreprinderilor, icepind cu primul an fiscal, daca conditiile prevazute la art. 103 lit. a) si d) sunt ideplinite la data iregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 103 lit. b) este ideplinita i termen de 60 de zile inclusiv de la data iregistrarii. (4) Microitreprinderile platitoare de impozit pe venitul microitreprinderilor nu mai aplica acest sistem de impunere icepind cu anul fiscal urmator anului i care nu mai ideplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 103. (5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romine care: a) desfasoara activitati i domeniul bancar; b) desfasoara activitati i domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere i aceste domenii; c) desfasoara activitati i domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor; d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati. Aria de cuprindere a impozitului Art. 105. – Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microitreprinderilor, se aplica asupra veniturilor obtinute de microitreprinderi din orice sursa, cu exceptia celor prevazute la art. 108. Anul fiscal Art. 106. – (1) Anul fiscal al unei microitreprinderi este anul calendaristic. (2) in cazul unei persoane juridice care se ifiinteaza sau isi iceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic i care persoana juridica a existat. Cota de impozitare Art. 107. – Cota de impozit pe veniturile microitreprinderilor este de 1,5%. Baza impozabila Art. 108. – (1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microitreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad: a) veniturile din variatia stocurilor; b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale; c) veniturile din exploatare, reprezentind cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor; d) veniturile din provizioane; e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale; f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii. (2) in cazul i care o microitreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, i conformitate cu documentul justificativ, i trimestrul i care au fost puse i functiune, potrivit legii. Procedura de declarare a optiunii Art. 109. – (1) Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit comunica optiunea organelor fiscale teritoriale la iceputul anului fiscal, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pina la data de 31 ianuarie inclusiv. (2) Persoanele juridice care se ifiinteaza i cursul unui an fiscal iscriu optiunea i cererea de iregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali urmatori, cit timp sunt ideplinite conditiile prevazute la art. 103. (3) in cazul i care, i cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este ideplinita, microitreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior ideplineste conditiile prevazute la art. 103. (4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu si microitreprinderile care desfasoara activitati i zonele libere si/sau i zonele defavorizate. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale Art. 110. – (1) Calculul si plata impozitului pe venitul microitreprinderilor se efectueaza trimestrial, pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. (2) Microitreprinderile au obligatia de a depune, pina la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe venit. Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microitreprindere Art. 111. – in cazul unei asocieri fara personalitate juridica dintre o microitreprindere platitoare de impozit, conform prezentului titlu, si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microitreprinderea are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizica, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere. Prevederi fiscale referitoare la amortizare Art. 112. – Persoanele juridice platitoare de impozit pe venit sunt obligate sa evidentieze contabil cheltuielile de amortizare, conform art. 24, aplicabil platitorilor de impozit pe profit. TITLUL VImpozitul pe veniturile obtinute din Rominia de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine ifiintate i Rominia CAPITOLUL IImpozitul pe veniturile obtinute din Rominia de nerezidenti Contribuabili Art. 113. – Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Rominia au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti i continuare contribuabili. Sfera de cuprindere a impozitului Art. 114. – Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit i continuare impozit pe veniturile obtinute din Rominia de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din Rominia. Venituri impozabile obtinute din Rominia Art. 115. – (1) Veniturile impozabile obtinute din Rominia, indiferent daca veniturile sunt primite i Rominia sau i strainatate, sunt: a) dividende de la o persoana juridica romina; b) dobinzi de la un rezident; c) dobinzi de la un nerezident care are un sediu permanent i Rominia, daca dobinda este o cheltuiala a sediului permanent; d) redevente de la un rezident; e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent i Rominia, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent; f) comisioane de la un rezident; g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent i Rominia, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent; h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate i Rominia, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane; i) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent i Rominia; j) venituri reprezentind remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romine; rk) venituri din servicii prestate i Rominia; rl) venituri din profesii independente desfasurate i Rominia – doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, i cazul cind sunt obtinute i alte conditii decit prin intermediul unui sediu permanent sau itr-o perioada sau i mai multe perioade care nu depasesc i total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se icheie i anul calendaristic vizat; rnm) venituri din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, i masura i care pensia lunara depaseste plafonul prevazut de art. 73; rnn) venituri din transportul international aerian, naval, feroviar sau rutier, ce se desfasoara itre Rominia si un stat strain; rno) venituri din premii acordate la concursuri organizate i Rominia; rnp) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate i Rominia, de la fiecare joc de noroc, obtinute de la acelasi organizator itr-o singura zi de joc. rn(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Rominia nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III, dupa caz: rna) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent i Rominia; rnb) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate i Rominia sau din transferul titlurilor de participare detinute itr-o persoana juridica romina; rnc) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata i Rominia; rnd) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din ichirierea sau alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate i Rominia sau din transferul titlurilor de participare detinute itr-o persoana juridica romina. rnrnRetinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Rominia de nerezidenti rnrnArt. 116. – (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Rominia se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri. rn(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute: rna) 5% pentru veniturile din dobinzile la depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit autorizate si situate i Rominia; rnb) 20% pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p); rnc) 15% i cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Rominia, asa cum sunt enumerate la art. 115. rn(3) in itelesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar fi fost platit unui nerezident, daca impozitul nu ar fi fost retinut din venitul platit nerezidentului. rn(4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza: rna) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romine, potrivit prevederilor art. 58; rnb) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 74. rn(5) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei i care s-a platit venitul, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Rominiei, din ziua precedenta celei i care se efectueaza plata catre bugetul de stat. rn(6) Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut, i conformitate cu prezentul capitol, este impozit final. rnrnScutiri de la impozitul prevazut i prezentul capitol rnArt. 117. – Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Rominia de nerezidenti urmatoarele venituri: rna) dobinda pentru depunerile la vedere i cont curent de la banci sau alte institutii de credit din Rominia; rnb) dobinda la instrumente/titluri de creanta emise si/sau garantate de Guvernul Rominiei, consiliile locale, Banca Nationala a Rominiei, precum si de banci sau alte institutii financiare care actioneaza i calitate de agent al Guvernului romin; rnc) dobinda la instrumente/titluri de creanta emise de o persoana juridica romina, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare recunoscuta si dobinda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta; rnd) premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din Rominia, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice; rne) premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice; rnf) veniturile obtinute de nerezidenti din Rominia, care presteaza servicii de consultanta, asistenta tehnica si alte servicii similare i orice domeniu, i cadrul contractelor finantate prin imprumut, credit sau alt acord financiar icheiat itre organisme financiare internationale si statul romin ori persoane juridice romine, inclusiv autoritati publice, avind garantia statului romin, precum si i cadrul contractelor finantate prin acorduri de imprumut icheiate de statul romin cu alte organisme financiare, i cazul i care dobinda perceputa pentru aceste imprumuturi se situeaza sub nivelul de 3% pe an; rng) veniturile persoanelor juridice straine care desfasoara i Rominia activitati de consultanta i cadrul unor acorduri de finantare gratuita icheiate de Guvernul Rominiei cu alte guverne sau organizatii internationale guvernamentale sau neguvernamentale; rnh) dupa data aderarii Rominiei la Uniunea Europeana, dividendele platite de o persoana juridica romina unei persoane juridice din statele membre ale Comunitatii Europene sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridica romina, pe o perioada neitrerupta de cel putin 2 ani, care se icheie la data platii dividendului. rnCoroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri rnrnArt. 118. – (1) in itelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Rominia a icheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Rominia nu poate depasi cota de impozit, prevazuta i conventie, care se aplica asupra acelui venit, potrivit alin. (2). in situatia i care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decit cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile. rn(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala. rn(3) Macheta certificatului de rezidenta fiscala si termenul de depunere a acestuia de catre nerezident se stabilesc prin norme. rnrnDeclaratii anuale privind retinerea la sursa rnrnArt. 119. – (1) Platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din Rominia trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pina la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul. rn(2) Platitorii de venituri care au obligatia sa retina impozit din veniturile obtinute de contribuabili din Rominia trebuie sa furnizeze contribuabilului informatii i scris despre natura si suma veniturilor impozabile, precum si impozitul retinut i numele contribuabilului. Informatiile se transmit fiecarui contribuabil pina la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul. rnrnCertificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti rnrnArt. 120. – (1) Orice nerezident poate depune o cerere la autoritatea fiscala competenta prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el isusi sau de o alta persoana, i numele sau. rn(2) Autoritatea fiscala competenta are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti. rn(3) Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme. rnrnDispozitii tranzitorii rnrnArt. 121. – Veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice si juridice nerezidente, si de angajatii si contractorii independenti ai acestora, din activitati desfasurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2, sunt scutite de impozitul prevazut i prezentul capitol, pina la punerea i functiune a obiectivului de mai sus. rnrnCAPITOLUL IIrnImpozitul pe reprezentante rnrnContribuabili rnrnArt. 122. – Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze i Rominia, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual, conform prezentului capitol. rnrnStabilirea impozitului rnrnArt. 123. – (1) Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul i lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Rominiei, din ziua precedenta celei i care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat. rn(2) in cazul unei persoane juridice straine, care i cursul unui an fiscal ifiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta i Rominia, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei i anul fiscal respectiv. rnrnPlata impozitului si depunerea declaratiei fiscale rnrnArt. 124. – (1) Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, i doua transe egale, pina la datele de 20 iunie si 20 decembrie. rn(2) Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pina la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere. rn(3) Orice persoana juridica straina, care ifiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta i cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, i termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost ifiintata sau desfiintata. rn(4) Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia i vigoare din Rominia. rnrnTITLUL VIrnTaxa pe valoarea adaugata rnrnCAPITOLUL IrnDispozitii generale rnrnDefinitia taxei pe valoarea adaugata rnrnArt. 125. – Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. rnCAPITOLUL IIrnSfera de aplicare rnrnSfera de aplicare rnrnArt. 126. – (1) in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile care ideplinesc cumulativ urmatoarele conditii: rna) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata; rnb) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi i Rominia; rnc) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1); rnd) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2). rn(2) in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprinde si importul de bunuri. rn(3) Operatiunile care se cuprind i sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata sunt denumite i continuare operatiuni impozabile. rn(4) Operatiunile impozabile pot fi: rna) operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute la art. 140; rnb) operatiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata, dar este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate. in prezentul titlu, aceste operatiuni sunt prevazute la art. 143 si art. 144; rnc) operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata si nu este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate. in prezentul titlu, aceste operatiuni sunt prevazute la art. 141; rnd) operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 142, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata i vama. rnrnCAPITOLUL IIIrnPersoane impozabile rnPersoane impozabile si activitatea economica rnrnArt. 127. – (1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. rn(2) in sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, i scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate. rn(3) Nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau orice alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care creeaza un raport angajator/angajat i ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului. rn(4) Cu exceptia celor prevazute la alin. (5) si (6), institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate i calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati. rn(5) Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate i calitate de autoritati publice, daca tratarea lor ca persoane neimpozabile ar produce distorsiuni concurentiale. rn(6) Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate i aceleasi conditii legale ca si cele aplicabile operatorilor economici, chiar daca sunt prestate i calitate de autoritate publica, precum si pentru activitatile urmatoare: rna) telecomunicatii; rnb) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura; rnc) transport de bunuri si de persoane; rnd) servicii prestate de porturi si aeroporturi; rne) livrarea de bunuri noi, produse pentru vinzare; rnf) activitatea tirgurilor si expozitiilor comerciale; rng) depozitarea; rnh) activitatile organelor de publicitate comerciala; rni) activitatile agentiilor de calatorie; rnj) activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri asemanatoare. rn(7) Sunt asimilate institutiilor publice, i ceea ce priveste regulile aplicabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, orice entitati a caror ifiintare este reglementata prin legi sau hotariri ale Guvernului, pentru activitatile prevazute prin actul normativ de ifiintare, care nu creeaza distorsiuni concurentiale, nefiind desfasurate si de alte persoane impozabile. rnrnCAPITOLUL IVrnOperatiuni impozabile rnrnLivrarea de bunuri rnrnArt. 128. – (1) Prin livrare de bunuri se itelege orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar catre o alta persoana, direct sau prin persoane care actioneaza i numele acestuia. rn(2) in itelesul prezentului titlu, prin bunuri se itelege bunurile corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceeasi natura sunt considerate bunuri mobile corporale. rn(3) Sunt, de asemenea, considerate livrari de bunuri efectuate cu plata, i sensul alin. (1): rna) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, i cadrul unui contract care prevede ca plata se efectueaza i rate sau orice alt tip de contract ce prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tirziu i momentul platii ultimei scadente, cu exceptia contractelor de leasing; rnb) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, i urma executarii silite; rnc) trecerea i domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, i conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, i schimbul unei despagubiri; rnd) transmiterea de bunuri efectuata pe baza unui contract de comision la cumparare sau la vinzare, atunci cind comisionarul actioneaza i nume propriu, dar i contul comitentului; rne) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor prevazute la alin. (9) lit. a) si c). rn(4) Preluarea de catre persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate i scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane i mod gratuit constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. rn(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei societati comerciale catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a societatii, constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. rn(6) in cazul a doua sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separata a bunului, chiar daca acesta este transferat direct beneficiarului final. rn(7) Transferul de bunuri efectuat cu ocazia operatiunilor de transfer total sau partial de active si pasive, ca urmare a fuziunii si divizarii, nu constituie livrare de bunuri, indiferent daca e facuta cu plata sau nu. rn(8) Aportul i natura la capitalul social al unei societati comerciale nu constituie livrare de bunuri, daca primitorului bunurilor i-ar fi fost permisa deducerea integrala a taxei pe valoarea adaugata, daca aceasta s-ar fi aplicat transferului respectiv. in situatia i care primitorul bunurilor este o persoana impozabila, care nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata sau are dreptul de deducere partial, operatiunea se considera livrare de bunuri, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. rn(9) Nu constituie livrare de bunuri, i sensul alin. (1): rna) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora; rnb) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate i conditiile stabilite prin norme; rnc) perisabilitatile, i limitele prevazute prin lege; rnd) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat, ca ajutoare umanitare externe sau interne; rne) acordarea i mod gratuit de bunuri ca mostre i cadrul campaniilor publicitare, pentru icercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vinzare, alte bunuri acordate i scopul stimularii vinzarilor; rnf) acordarea de bunuri, i mod gratuit, i cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum si alte destinatii prevazute de lege, i conditiile stabilite prin norme. rnrnPrestarea de servicii rnrnArt. 129. – (1) Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri. rn(2) Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt: rna) ichirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor, i cadrul unui contract de leasing; rnb) transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare; rnc) angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie; rnd) prestarile de servicii efectuate i baza unui ordin emis de/sau i numele unei autoritati publice sau potrivit legii; rne) intermedierea efectuata de comisionari, care actioneaza i numele si i contul comitentului, atunci cind intervin itr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. rn(3) Se considera prestari de servicii cu plata: rna) utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, i scopuri ce nu au legatura cu activitatea sa economica, sau pentru a fi puse la dispozitie, i vederea utilizarii i mod gratuit, altor persoane, daca taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial; rnb) prestarile de servicii efectuate i mod gratuit de catre o persoana impozabila, i scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica pentru uzul personal al angajatilor sai sau al altor persoane. rn(4) Nu se considera prestare de servicii efectuata cu plata utilizarea bunurilor si prestarile de servicii prevazute la alin. (3), efectuate i limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege, precum si prestarile de servicii efectuate i scopuri publicitare sau i scopul stimularii vinzarilor. rn(5) Persoana impozabila care actioneaza i nume propriu, dar i contul unei alte persoane, i legatura cu o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea isasi acele servicii. rn(6) in cazul prestarii unui serviciu de catre mai multe persoane impozabile, prin tranzactii succesive, fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final. rnrnSchimburi de bunuri sau servicii rnrnArt. 130. – in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii i schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata. rnrnImportul de bunuri rnrnArt. 131. – (1) in itelesul prezentului titlu, se considera import de bunuri intrarea de bunuri i Rominia provenind dintr-un alt stat. rn(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci cind bunurile sunt plasate, dupa intrarea lor i tara, i regimuri vamale suspensive, aceste bunuri nu se cuprind i sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Totusi, acestea sunt supuse reglementarilor vamale i ceea ce priveste plata sau, dupa caz, garantarea drepturilor de import pe perioada cit se afla i regim vamal suspensiv. rn(3) Importul bunurilor plasate i regimuri vamale suspensive este efectuat i statul pe teritoriul caruia bunurile ies din aceste regimuri. rn(4) Nu se cuprinde i sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata livrarea bunurilor aflate i regimuri vamale suspensive. rnCAPITOLUL VrnLocul operatiunilor impozabile rnrnLocul livrarii de bunuri rnrnArt. 132. – (1) Se considera a fi locul livrarii de bunuri: rna) locul unde se gasesc bunurile i momentul cind icepe expedierea sau transportul, i cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de un tert; rnb) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, i cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau montaj, indiferent daca punerea i functiune este efectuata de catre furnizor sau de alta persoana i contul sau; rnc) locul unde se gasesc bunurile i momentul i care are loc livrarea, i cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate; rnd) locul de plecare al transportului de pasageri, i cazul i care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor sau avion; rne) locul de plecare al transportului de pasageri, i cazul i care livrarile de bunuri sunt efectuate itr-un autocar sau tren, si pe partea din parcursul transportului de pasageri efectuat i interiorul tarii. rn(2) in aplicarea prevederilor alin. (1) lit. e), se itelege: rna) prin partea din parcursul transportului de pasageri efectuat i interiorul tarii, parcursul efectuat itre locul de plecare si locul de sosire al transportului de pasageri, fara oprire i afara tarii; rnb) prin locul de plecare al transportului de pasageri, primul punct de imbarcare a pasagerilor situat i interiorul tarii, daca este cazul, dupa oprirea efectuata i afara tarii; rnc) prin locul de sosire a unui transport de pasageri, ultimul punct de debarcare prevazut i interiorul tarii, pentru pasagerii care s-au imbarcat i interiorul tarii, daca este cazul, iainte de oprirea efectuata i afara tarii. rn(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a) si b), atunci cind locul de plecare sau de expediere ori de transport al bunurilor se afla i afara Rominiei, acestea fiind importate i Rominia, locul livrarii efectuate de import

Te-ar putea interesa și: