Otopeni” – S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pina la data de 31 decembrie 2012. (12) La calculul profitului impozabil, urmatoarele venituri sunt neimpozabile pina la data de 31 decembrie 2006: a) veniturile realizate din activitatile desfasurate pentru obiectivul Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2, pina la punerea i functiune a acestuia; b) veniturile realizate din aplicarea unei inventii brevetate i Rominia, inclusiv din fabricarea produsului sau aplicarea procesului, pe o perioada de 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data iceperii aplicarii si cuprinsi i perioada de valabilitate a brevetului, potrivit legii; c) veniturile realizate din practicarea apiculturii. (13) Pentru investitiile directe cu impact semnificativ i economie, realizate pina la data de 31 decembrie 2006, potrivit legii, contribuabilii pot deduce o cota suplimentara de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculeaza i luna i care se realizeaza investitia. in situatia i care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26. Pentru investitiile realizate se poate calcula amortizare accelerata, cu exceptia investitiilor i cladiri. Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la prezentul alineat nu pot aplica prevederile art. 24 alin. (12). (14) Facilitatile fiscale privind impozitul pe profit din actele normative mentionate i prezentul articol, precum si cele care decurg din alte acte normative date i aplicarea acestora ramin i vigoare pina la termenele si i conditiile stipulate de acestea. TITLUL IIIImpozitul pe venit CAPITOLUL IDispozitii generale Contribuabili Art. 39. – Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite i continuare contribuabili: a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent i Rominia; c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente i Rominia; d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 95. Sfera de cuprindere a impozitului Art. 40. – (1) Impozitul prevazut i prezentul titlu, denumit i continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri: a) i cazul persoanelor fizice rezidente romine, cu domiciliul i Rominia, veniturilor obtinute din orice sursa, atit din Rominia, cit si din afara Rominiei; b) i cazul persoanelor fizice rezidente, altele decit cele prevazute la lit. a), numai veniturilor obtinute din Rominia, care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevazute la art. 41; c) i cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent i Rominia, venitului net atribuibil sediului permanent; d) i cazul persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate dependenta i Rominia, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta; e) i cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevazute i prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit. (2) Persoanele fizice care ideplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atit din Rominia, cit si din afara Rominiei, icepind cu al patrulea an fiscal. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Art. 41. – Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: a) venituri din activitati independente, definite conform art. 47; b) venituri din salarii, definite conform art. 56; c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 65; d) venituri din investitii, definite conform art. 69; e) venituri din pensii, definite conform art. 72; f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 75; g) veniturile din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 79; h) venituri din alte surse, definite conform art. 83. Venituri neimpozabile Art. 42. – in itelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca; b) sumele icasate din asigurari de orice fel reprezentind despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia cistigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare icheiat itre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despagubirile i bani sau i natura primite de catre o persoana fizica, ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentind daunele morale; c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru igrijirea pensionarilor care au fost icadrati i gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decit pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupationale si cele finantate de la bugetul de stat; e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale i vigoare; f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat; g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decit cistigurile din transferul titlurilor de valoare; h) drepturile i bani si i natura primite de militarii i termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de ivatamint din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati; i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare i cadru institutionalizat; j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie; k) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 75; l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate i Rominia i calitatea lor oficiala, i conditii de reciprocitate, i virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Rominia este parte; m) veniturile nete i valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Rominiei amplasate i strainatate, i conformitate cu legislatia i vigoare; n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate i Rominia i calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata i Rominia, i conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila icheiate de Rominia cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale; p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate i Rominia, i calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romini pentru venituri din astfel de activitati, si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; rnq) sumele reprezentind diferenta de dobinda subventionata pentru creditele primite i conformitate cu legislatia i vigoare; rnr) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate i conformitate cu legislatia i vigoare; rns) veniturile reprezentind avantaje i bani si/sau i natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi i afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu icepere de la 6 martie 1945, cele deportate i strainatate ori constituite i prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate i Rominia cu icepere de la 6 septembrie 1940 pina la 6 martie 1945; rnt) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. rnNu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti i legislatia i materie, i vederea realizarii obiectivelor de ialta performanta: rn- clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice; rn- calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, i cazul jocurilor sportive. rnNu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia i materie, i vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Rominiei; rnu) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si alte asemenea, obtinute de elevi si studenti i cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti i cadrul competitiilor desfasurate i Rominia; rnv) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit. rnrnBarem de impunere rnrnArt. 43. – (1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2004, pentru calculul platilor anticipate, este prevazut i urmatorul tabel: rnrntVenitul anual impozabil (lei)tImpozitul anual (lei)rnpina la 28.800.000tt18%rn28.800.001 – 69.600.000tt 5.184.000 + 23% pentru ceea ce depasesternttsuma de 28.800.000 leirn69.600.001 – 111.600.000tt 14.568.000 + 28% pentru ceea ce depasesternttsuma de 69.600.000 leirn111.600.001 – 156.000.000tt 26.328.000 + 34% pentru ceea ce depasesternttsuma de 111.600.000 leirnpeste 156.000.000tt 41.424.000 + 40% pentru ceea ce depasesternttsuma de 156.000.000 leirnrnBaremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, avind ca baza de calcul baremul anual de mai sus. rn(2) Pentru anul 2004, impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevazut la alin. (1), corectat, prin ordin al ministrului finantelor publice, cu rata inflatiei realizate pe anul 2004, diminuata cu 1/2 din rata inflatiei prognozate pe acest an. rn(3) incepind cu anul fiscal 2005, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luindu-se i calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicata la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie – octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie – decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. rn(4) incepind cu anul fiscal 2005, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului anual prevazut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate, fata de cea prognozata pe perioada impozabila. rnrnPerioada impozabila rnrnArt. 44. – (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. rn(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, i situatia i care decesul contribuabilului survine i cursul anului. rnrnDeduceri personale rnrnArt. 45. – (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile. rn(2) Deducerea personala de baza, icepind cu luna ianuarie 2004, este fixata la suma de 2.000.000 lei pe luna. rn(3) Deducerea personala suplimentara pentru sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, aflati i itretinere este de 0,5 imultit cu deducerea personala de baza. rn(4) Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare, i functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate i itretinere, i afara sumelor rezultate din calculul prevazut la alin. (2) si (3), astfel: rna) 1,0 imultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav; rnb) 0,5 imultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat. rn(5) Nu sunt considerate persoane aflate i itretinere acele persoane ale caror venituri, impozabile si neimpozabile, depasesc sumele reprezentind deduceri personale, conform alin. (3) si (4). in cazul i care o persoana este itretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentind deducerea personala a acesteia se imparte i parti egale itre contribuabili, exceptindu-se cazul i care acestia se iteleg asupra unui alt mod de impartire a sumei. Copiii minori, i virsta de pina la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati itretinuti, iar suma reprezentind deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate i itretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal i care acestea au fost itretinute. Perioada se rotunjeste la luni itregi i favoarea contribuabilului. rn(6) Nu sunt considerate persoane aflate i itretinere: rna) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice i suprafata de peste 10.000 m2 i zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 i zonele montane; rnb) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor i sere, i solarii special destinate acestor scopuri si/sau i sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata. rn(7) La stabilirea veniturilor realizate de persoanele fizice aflate i itretinere, potrivit alin. (5), se va avea i vedere si venitul determinat potrivit legislatiei privind venitul minim garantat. rn(8) Sunt considerati alti membri de familie, potrivit alin. (3), rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pina la gradul al doilea inclusiv. rn(9) Deducerile personale prevazute la alin. (2), (3) si (4) se isumeaza. Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi de 3 ori deducerea personala de baza si se acorda i limita venitului realizat. rn(10) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis i misiune permanenta i strainatate, potrivit legii. rnrnActualizarea deducerilor personale si a sumelor fixe rnrnArt. 46. – (1) Deducerea personala de baza lunara, precum si celelalte sume fixe, exprimate i lei, se stabilesc potrivit procedurii prevazute la art. 45. rn(2) incepind cu anul fiscal 2004, sumele fixe exprimate i lei, altele decit deducerea personala de baza, se stabilesc potrivit procedurii prevazute la art. 43 alin. (3). rn(3) Sumele fixe se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. rn(4) Sumele si transele de venituri impozabile sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, i sensul ca fractiunile sub 100.000 lei se majoreaza la 100.000 lei. rnrnCAPITOLUL IIrnVenituri din activitati independente rnDefinirea veniturilor din activitati independente rnrnArt. 47. – (1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate i mod individual si/sau itr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. rn(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decit cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii. rn(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament i valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate i mod independent, i conditiile legii. rn(4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea. rnrnVenituri neimpozabile rnrnArt. 48. – (1) Nu sunt venituri impozabile: rna) veniturile obtinute prin aplicarea efectiva i tara de catre titular sau, dupa caz, de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate i Rominia, incluzind fabricarea produsului sau, dupa caz, aplicarea procedeului, i primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data iceperii aplicarii si cuprinsi i perioada de valabilitate a brevetului; rnb) venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia. rn(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza persoanele fizice care exploateaza inventia, respectiv titularul brevetului aplicat. rnrnReguli generale de stabilire a venitului net din activitati independente determinat pe baza contabilitatii i partida simpla rnrnArt. 49. – (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta itre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea i partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 50 si 51. rn(2) Venitul brut cuprinde: rna) sumele icasate si echivalentul i lei al veniturilor i natura din desfasurarea activitatii; rnb) veniturile sub forma de dobinzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate i legatura cu o activitate independenta; rnc) cistigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate itr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa icetarea definitiva a activitatii; rnd) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana; rne) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute i legatura cu o activitate independenta. rn(3) Nu sunt considerate venituri brute: rna) aporturile i numerar sau echivalentul i lei al aporturilor i natura facute la iceperea unei activitati sau i cursul desfasurarii acesteia; rnb) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice; rnc) sumele primite ca despagubiri; rnd) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii. rn(4) Conditiile generale pe care trebuie sa le ideplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: rna) sa fie efectuate i cadrul activitatilor desfasurate i scopul realizarii venitului, justificate prin documente; rnb) sa fie cuprinse i cheltuielile exercitiului financiar al anului i cursul caruia au fost platite; rnc) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute i titlul II; rnd) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru: rn1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; rn2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate i desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul; rn3. boli profesionale, risc profesional si accidente de munca; rn4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentind prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator. rn(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: rna) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, i limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6); rnb) cheltuielile de protocol, i limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6); rnc) suma cheltuielilor cu indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii i alta localitate, i tara si i strainatate, i interesul serviciului, i limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; rnd) cheltuielile sociale, i limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pina la 2% la fondul de salarii realizat anual; rne) pierderile privind bunurile perisabile, i limitele prevazute de actele normative i materie; rnf) cheltuielile reprezentind tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii; rng) contributiile efectuate i numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale, i conformitate cu legislatia i vigoare, i limita echivalentului i lei a 200 euro anual, pentru o persoana; rnh) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, i limita stabilita potrivit legii; rni) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cit si i scopul personal al contribuabilului sau asociatilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente; rnj) cheltuielile reprezentind contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, potrivit legii; rnk) dobinzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice utilizate i desfasurarea activitatii, pe baza contractului icheiat itre parti, i limita nivelului dobinzii de referinta a Bancii Nationale a Rominiei; rnl) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentind chiria – rata de leasing – i cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobinzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite i conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. rn(6) Baza de calcul se determina ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decit cheltuielile de sponsorizare, mecenat si cheltuielile de protocol. rn(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: rna) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; rnb) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Rominiei sau i strainatate; rnc) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat i strainatate; rnd) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decit cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h); rne) donatii de orice fel; rnf) amenzile, confiscarile, dobinzile, penalitatile de itirziere si penalitatile datorate autoritatilor romine si straine, potrivit prevederilor legale, altele decit cele platite conform clauzelor din contractele comerciale; rng) ratele aferente creditelor angajate; rnh) dobinzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, i cazul i care dobinda este cuprinsa i valoarea de intrare a imobilizarii corporale, potrivit prevederilor legale; rni) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; rnj) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare; rnk) sumele sau valoarea bunurilor confiscate, ca urmare a icalcarii dispozitiilor legale i vigoare; rnl) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului i contul beneficiarilor de venit; rnm) alte sume prevazute prin legislatia i vigoare. rn(8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila i partida simpla, cu respectarea reglementarilor i vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de icasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia i materie. rn(9) in Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii. rnrnStabilirea venitului net din activitati independente, pe baza normelor de venit rnrnArt. 50. – (1) Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform alin. (2), si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit. rn(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit si precizeaza regulile care se utilizeaza pentru stabilirea acestor norme de venit. rn(3) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit iainte de data de 1 ianuarie a anului i care urmeaza a se aplica normele respective. rn(4) in cazul i care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decit anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel icit sa reflecte perioada de an calendaristic i care a fost desfasurata activitatea respectiva. rn(5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati. rn(6) in cazul i care un contribuabil desfasoara o activitate din cele prevazute la alin. (1) si o alta activitate care nu este prevazuta la alin. (1), atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii i partida simpla, conform art. 49. rn(7) Venitul net din activitatea de transport de persoane si de bunuri i regim de taxi se determina pe baza normelor de venit. rn(8) Daca un contribuabil desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri i regim de taxi si desfasoara si o alta activitate independenta, atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza datelor din contabilitatea i partida simpla, conform art. 49. in acest caz, venitul net din aceste activitati nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri i regim de taxi. rn(9) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila i partida simpla pentru activitatea respectiva. rnrnStabilirea venitului net din drepturile de proprietate intelectuala rnrnArt. 51. – (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: rna) o cheltuiala deductibila egala cu 60% din venitul brut; rnb) contributiile sociale obligatorii platite. rn(2) in cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: rna) o cheltuiala deductibila egala cu 70% din venitul brut; rnb) contributiile sociale obligatorii platite. rn(3) in cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si i cazul remuneratiei reprezentind dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. (1) si (2). rn(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de icasari si plati referitoare la icasari. Aceasta reglementare este optionala pentru cei care considera ca isi pot ideplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin i limita termenului de prescriptie prevazut de lege. rnOptiunea de a stabili venitul net, utilizindu-se datele din contabilitatea i partida simpla rnrnArt. 52. – (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net i sistem real, potrivit art. 49. rn(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea i partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil. rn(3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net i sistem real se depune la organul fiscal competent pina la data de 31 ianuarie inclusiv, i cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si i anul precedent, respectiv i termen de 15 zile de la iceperea activitatii, i cazul contribuabililor care icep activitatea i cursul anului fiscal. rnrnRetinerea la sursa a impozitului pentru unele venituri din activitati independente rnrnArt. 53. – (1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentind plati anticipate, din veniturile platite: rna) venituri din drepturi de proprietate intelectuala; rnb) venituri din vinzarea bunurilor i regim de consignatie; rnc) venituri din activitati desfasurate i baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; rnd) venituri din activitati desfasurate i baza contractelor/conventiilor civile icheiate potrivit Codului civil; rne) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; rnf) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului II, care nu genereaza o persoana juridica; rng) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV, care nu genereaza o persoana juridica. rn(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza: rna) i cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a), aplicind o cota de impunere de 15% la venitul brut; rnb) i cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f), aplicind cotele de impunere prevazute pentru impozitul pe profit, la profitul cuvenit persoanei fizice asociate; rnc) i cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. g), aplicind cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microitreprinderilor, la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere; rnd) i cazul celorlalte venituri prevazute la alin. (1), aplicind o cota de impunere de 10% la venitul brut. rn(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei i care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f) si g), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlurilor II si IV. rnrnPlati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente rnrnArt. 54. – Un contribuabil care desfasoara o activitate independenta are obligatia sa efectueze plati anticipate i contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 88, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 53, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa. rnrnIncluderea venitului net din activitati independente i venitul anual global rnrnArt. 55. – Venitul net din activitati independente se include i venitul anual global si se impoziteaza potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu. rnrnCAPITOLUL IIIrnVenituri din salarii rnDefinirea veniturilor din salarii rnrnArt. 56. – (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile i bani si/sau i natura obtinute de o persoana