Procedura se va desfasura cu respectarea principiilor transparentei, liberului acces, obiectivitatii, egalitatii de sanse, nediscriminarii si profesionalismului si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societatii.

Obiectivele urmarite in cadrul procedurii de evaluare si selectie a candidatilor sunt: imbunatatirea performantelor intreprinderii prin angajarea celei mai competente persoane capabile sa indeplineasca atributiile functiei in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate.

I. CONDITII GENERALE SI SPECIFICE PENTRU CANDIDATI

1.1.Conditii generale*:

 1. Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent. În cazul în care candidaţii au absolvit instituţii de învăţământ din străinătate, aceştia vor face dovada recunoaşterii diplomelor respective de către statul român.
 2. Să aibă cetăţenie română sau a unui alt stat membru al UE şi domiciliul stabil în România.
 3. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare nevoilor exercitării funcţiei, certificate conform legii.
 4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu.
 5. Să cunoască limba română scris şi citit.
 6. Să nu fie incompatibil cu funcţia respectivă conform legii.
 7. Să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea postului.
 8. Să nu aibă antecedente penale.
 9. Să nu fie subiectul unor condamnări definitive pentru săvârşirea infracţiunilor de corupţie, conflict de interese, incompatibilitate gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002, pentru infracţiunile prevăzute în legea insolvenţei/să nu fie subiectul, în ultimele şase luni, a unor amenzi contravenţionale definitive stabilite de organe ale statului cu atribuţii de control/să nu fie declarate în mod definitiv de către angajator, în ultimii 3 ani, ca fiind persoane responsabile pentru săvârşirea unor abateri/nereguli/încălcarea legislaţiei fiscale, urmare unor rapoarte interne sau urmare a unor rapoarte / decizii emise de către organe ale statului cu atribuţii de control.

* Conditiile generale sunt eliminatorii

 

1.2.Conditii specifice:

 1. a)competenţe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experienţă în administrarea/managementul unor entităţi, persoane juridice ce desfăşoară activităţi specifice sectorului transport naval, logistic, operare portuară, administrarea infrastructurii de transport naval sau în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori instituţiilor publice, îndeplinind atribuţii de conducere în domeniul naval sau

b) competente profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență in cadrul autorităților administrației publice centrale sau locale ori instituțiilor publice, îndeplinind atribuții de conducere, reglementare sau control in domeniul naval.

2. abilităţi de management

3. bune competenţe interpersonale (abilităţi de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă)

4. cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

5. cunoştinţe de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate al societăţii.

 

II. CRITERII DE EVALUARE**

 1. cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al companiei
 2. cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă
 3. a) competenţe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experienţă în administrarea/managementul unor entităţi, persoane juridice ce desfăşoară activităţi specifice sectorului transport naval, logistic, operare portuară, administrarea infrastructurii de transport naval sau în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori instituţiilor publice, îndeplinind atribuţii de conducere în domeniul naval sau

b) competente profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență in cadrul autorităților administrației publice centrale sau locale ori instituțiilor publice, îndeplinind atribuții de conducere, reglementare sau control in domeniul naval.

4. cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

5. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

6. (avantaj) cunoştinţe de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate al societăţii

7. abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:

a)capacitate de analiză şi sinteză

b)abilităţi de comunicare

c)orientare către rezultate

d)capacitate de luare a deciziei

e)anvergura/prestigiul/credibilitatea companiilor angajatoare

f)rezultate confirmate în companiile angajatoare

*criteriile se completeaza cu prevederile OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016

 

Constituie un avantaj:

 1. Experiența în companii similare/autorități/administratii ale statului;
 2. Manager al unor organizații din domeniul de activitate al companiei.
 3. Calitatea de membru în alte consilii de administrație, numit in baza OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare.
 4. Studii universitare absolvite cu diploma de licență – specializare in domeniul de activitate al companiei

 

III. DOSARUL DE CANDIDATURA – CONTINUT

 1. Opisul documentelor;
 2. Scrisoarea de intenție;
 3. CV model European (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae);
 4. Cazier judiciar in original;
 5. Declarație de Integritate prin care candidatul arata că nu este implicat în comiterea de infracțiuni sau cazuri de corupție, nu a fost condamnat şi nici nu este trimis în judecată pentru astfel de fapte, că nu este şi nu a fost implicat în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate şi nici în cazuri de conflict de interese;
 6. Copie a documentului de identitate;
 7. Copii ale documentelor care atesta studiile efectuare;
 8. Dovada experienței manageriale si a vechimii (adeverință sau carnet de munca in copie);
 9. Adeverință medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare nevoilor exercitarii functiei;

 

Actele in copie vor fi certificate “conform cu originalul” si semnate de candidat pe fiecare pagina, CV-ul va fi semnat de candidat pe fiecare pagina.

 

IV. SELECTIA SI EVALUAREA

 

Selecția si evaluarea va parcurge următoarele 4 etape succesive:

 1. evaluarea conformității administrative a dosarelor si eligibilității. Rezultatul evaluării va fi “Admis” sau “Respins”.
 2. publicarea scrisorii de asteptari si a listei scurte a candidatilor pe pagina de internet a companiei (portofconstantza.com).
 3. depunerea, in termen de 5 zile de la publicarea listei scurte si a scrisorii de asteptari, de catre candidatii admisi pe lista scurta a unei declaratii de intentii.
 4. susținerea interviului

Rezultatul final al procedurii va fi publicat pe pagina de internet a companiei (www.portofconstantza.com) sub forma unui clasament in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut.

Primul clasat va fi selectat pentru functia de Director General al societatii.

 

V. CANDIDATURILE:

Dosarele de candidatură se vor depune la sediul CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, Incinta Port, Gara Maritimă, Registratura, in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data publicării anunțului de selecție.

Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare cu data si ora depunerii.

Depunerile se fac de luni până vineri, în intervalul 8:00-16:00, însoțite de o cerere de înregistrare a candidaturii în două exemplare.

Pe fiecare dosar de candidatură se va menționa textul scris si ”CANDIDATURĂ PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR GENERAL AL CN ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANȚA”, numele și prenumele candidatului, număr de telefon de contact, adresa de e-mail pentru corespondență.

 

Candidații declarați admiși în prima etapă (evaluarea conformității administrative a dosarelor, a eligibilității candidaților și evaluarea proiectului de management), vor fi programați la interviu în ordinea alfabetică, fiecare urmând să aibă la dispoziție maxim 30 minute.

Programarea se va comunica cu minim 24 ore înainte de interviu.

Interviul se va desfășura la sediul societății din Constanța, Incinta Port Constanța, Gara Maritimă, rezultatele urmând a fi postate pe pagina de internet a societății.

 

Orice eventuală decalare a termenelor, va fi afișată pe pagina de internet în timp util.

 

Bibliografie:

 • OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale actualizată si republicată;
 • OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
 • Ordonanța nr. 22/1999 (privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfășurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare), modificată şi completată ulterior;
 • HG nr. 517/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, cu modificările si completările ulterioare;
 • Regulamentul Portuar al porturilor maritime românești aflate in administrarea CN APM SA Constanta.