(de acces (existenta pe terenul respectiv a unor strazi, trotuare, parcari amenajate etc.), existenta si utilizarea unor amenajari subterane: conducte de alimentare cu apa, gaze, petrol, electricitate de mare calibru, adaposturi militare si altele asemenea). In cazul in care se constata astfel de situatii, restituirea in natura se va limita numai la acele suprafete de teren disponibile sau, dupa caz, numai la acele suprafete de teren care nu afecteaza accesul si utilizarea normala a amenajarilor subterane.
10.4. Norma cuprinsa la alin. (3) al art. 10 din lege instituie obligativitatea restituirii in natura a terenurilor in ipoteza in care pe acestea se afla edificate ilegal fie constructii, indiferent de destinatia acestora, fie constructii usoare sau demontabile. In aceste cazuri entitatea investita cu solutionarea notificarii va analiza regimul juridic al constructiilor deja edificate si in ipoteza in care va constata ca acestea au fost construite sau, dupa caz, amplasate fara autorizarile legale, va emite decizia de restituire in natura persoanei indreptatite potrivit legii. Se vor restitui in natura terenurile pe care au fost amplasate constructii usoare sau demontabile (garaje, chioscuri si altele asemenea), chiar daca amplasarea acestora a fost autorizata (constructiile care au acest regim se amplasau, potrivit legii, numai pe perioada determinata – autorizatia era temporara). In acest ultim caz proprietarul este tinut a respecta prevederile art. 14 alin. (2) din lege.
10.5. In cazul in care pe terenul notificat se afla edificate constructii care nu mai sunt necesare unitatii detinatoare, se poate dispune restituirea si a terenului aferent acestora daca persoana indreptatita achita unitatii detinatoare o despagubire reprezentand valoarea reala actuala a constructiei respective. Despagubirea aferenta constructiei se stabileste de unitatea detinatoare pe baza unei expertize extrajudiciare dispuse de aceasta. In toate cazurile aceasta despagubire nu poate fi mai mica decat valoarea contabila de inregistrare a constructiei in activul patrimonial al unitatii detinatoare la momentul emiterii deciziei de restituire. Oportunitatea aplicarii acestei masuri revine exclusiv unitatii detinatoare.
10.6. Prevederea cuprinsa la art. 10 alin. (4) din lege vizeaza restituirea in natura a terenului pe care a fost amplasata o constructie distrusa ca urmare a unor calamitati naturale (distrugerea trebuie sa fie cauzata de calamitati naturale – ploi, incendii, inundatii, grindina, cutremure), cu conditia ca acesta sa fie liber (sa nu fie ocupat fizic sau sa nu fie afectat unei utilitati sociale).
10.7. Norma prevazuta la alin. (5) al art. 10 din lege este de stricta interpretare si vizeaza numai ipoteza imobilelor rechizitionate in baza Legii nr. 139/1940, care au fost distruse in timpul razboiului si pentru care nu s-au primit despagubiri cu ocazia rechizitionarii. Extensia restituirii in natura prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (4) al art. 10 din lege vizeaza numai ipoteza in care terenul respectiv nu este ocupat (deci, pentru constructiile distruse ca urmare a razboiului nu se acorda despagubiri, deoarece ar insemna acordarea unui regim favorizant pentru astfel de situatii in raport cu acele constructii distruse, dar care n-au fost rechizitionate; distrugerea este determinata de un eveniment neimputabil statului; acestea ar fi pierit indiferent de proprietar; forta majora este motiv de exonerare si pentru stat).
10.8. Pentru determinarea valorii unor bunuri preluate in mod abuziv entitatea investita cu solutionarea notificarii, prin decizie interna, va constitui o comisie interna de evaluare formata, in masura posibilitatilor, din specialisti in constructii, economisti si juristi.
Comisia interna de evaluare va aplica urmatoarele proceduri:
A. Pentru constructiile preluate in mod abuziv si demolate comisia interna de evaluare va avea ca baza de calcul valoarea aferenta constructiei demolate, care se stabileste potrivit actelor normative in vigoare la data demolarii, la care se aplica indicele de inflatie/coeficientul de actualizare aferent perioadei cuprinse intre anul preluarii si anul solutionarii notificarii.
1. In cazul in care persoana indreptatita prezinta un act doveditor care atesta valoarea imobilului la data demolarii sau la o data apropiata acesteia, se va utiliza respectiva valoare (valoare dovedita) ca element de referinta pentru aplicarea indicelui de inflatie/coeficientului de actualizare.
2. In cazul in care persoana indreptatita nu prezinta dovezi cu privire la valoarea constructiei demolate (nu are sau nu le poate procura, dand declaratie pe propria raspundere ca nu are dovezi cu privire la valoarea constructiei si ca va returna sumele insusite necuvenit, in cazul in care se dovedeste contrariul), se va proceda la identificarea actului normativ incident perioadei demolarii si, pe baza actelor doveditoare (depuse de persoanele indreptatite) care cuprind date ce permit descrierea imobilului (actul de proprietate, certificatul de mostenitor sau orice alt act emis de o autoritate din perioada respectiva), se va stabili valoarea estimata la momentul demolarii a constructiei respective. In cazul in care constructia descrisa nu se poate incadra in prevederile actului normativ incident perioadei respective, comisia interna de evaluare va stabili, in mod ad-hoc, o valoare orientativa la momentul demolarii a constructiei respective (se va estima prin raportare la situatia unor alte constructii similare din perioada respectiva). La valoarea estimata astfel calculata se va aplica indicele de inflatie/coeficientul de actualizare.
3. Valoarea estimativa (finala) a constructiei demolate in perioada de referinta a legii se va calcula prin raportarea la coeficientul de actualizare stabilit prin art. I al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, astfel: valorile de la momentul demolarii (valoarea dovedita, valoarea estimata sau valoarea orientativa) se vor transforma in dolari S.U.A. (prin raportarea la cursul leu/dolar S.U.A. din anul preluarii imobilului), suma astfel rezultata se va inmulti cu cursul mediu leu/dolar din anul emiterii deciziei/dispozitiei prin care se solutioneaza notificarea.
4. Cursul leu/dolar aferent anului 2003 se va calcula ca medie a valorii cursului comunicat de Banca Nationala a Romaniei intre 7 ianuarie 2003 si cursul de la data solutionarii notificarii.
Exemplu: valoarea la momentul demolarii era de 40.000 de lei, cursul leu/dolar S.U.A. de la data preluarii era 10 lei/1 dolar S.U.A., rezultand suma de 4.000 dolari S.U.A.; suma respectiva se inmulteste cu valoarea medie a cursului leu/dolar din anul 2003 (anul solutionarii notificarii), aproximativ 34.000 lei, rezultand suma de 136.000.000 lei, aceasta fiind valoarea estimata in limita careia se vor acorda masurile reparatorii in echivalent.
B. Pentru terenurile preluate abuziv si care nu pot fi restituite in natura stabilirea valorii acestora se face potrivit actelor normative in vigoare. Avand in vedere ca incidenta legii se limiteaza la acele terenuri care se situeaza in intravilanul localitatilor, stabilirea valorii acestora urmeaza a se face potrivit valorii de piata. In acest caz valoarea estimativa se va stabili de catre comisia interna de evaluare din cadrul unitatii detinatoare, care va avea in vedere valoarea de vanzare a unui teren martor din anul solutionarii notificarii, prin utilizarea raportului lei/mA