Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, în prezent nu există reglementată obligativitatea organizării unui istoric al contribuabililor care au avut înscrise fapte sau situaţii în cazierul fiscal şi care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal, care să fie consultat de către organele fiscale ori de câte ori este cazul, pentru a putea stabili comportamentul fiscal al persoanelor care, de exemplu, îşi înfiinţează societăţi sau sunt numite reprezentanţi legali ai societăţilor.

Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, entităţilor fără personalitate juridică şi a persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară.

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie la înfiinţarea societăţilor, la autorizarea efectuării unei activităţi independente, la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de către noii asociaţi, acţionari sau membril precum şi la numirea de noi reprezentanţi legali sau la cooptarea de noi asociaţi, acţionari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri.

Cazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi al eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informaţii care relevă modul de respectare a legislaţiei fiscale, contabile, vamale şi a disciplinei financiare de către contribuabili.
Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, dar şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România.
Pe de altă parte, informaţiile privind faptele şi situaţiile înscrise în cazierul fiscal la data intrării în vigoare a proiectului de ordonanţă, în baza documentelor care nu sunt definitive în sistemul căilor de atac, se scot din evidenţa cazierului fiscal, până la rămânerea definitivă a acestora.

Alte modificări propuse de proiect sunt:

reglementarea distinctă a atragerii raspunderii solidare(patrimoniale) cu debitorul declarat insolvent
reglementarea înscrierii inactivității fiscale a persoanei juridice sau a entit ăţ ii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanț ilor legali ai acestora din perioada în care au apărut situaţiile de declarare a stării de inactivitate.
reglementarea înscrierii inactivității fiscale în cazierul fiscal al noilor reprezentanti legali desemnați, în situaţia în care se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioad ă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunii în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane care nu au obligaţia înregistrării la registrul comerţului
reglementarea scoaterii inactivităţii fiscale a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică din cazierul fiscal al reprezentantului legal, dacă şi-a pierdut această calitate, după un an de la înscrierea menţiunilor privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridic ă care nu se înregistrează la registrul comerţului sau de la data expir ă rii mandatului, în situa ţ ia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit
faptele sancţionate contravenţional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal.
posibilitatea eliberarii certificatului de cazier fiscal de către oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului, în prezenţa acestuia sau a reprezentantului legal.