literei d) va avea urmatorul cuprins: “Daca suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate catre un participant la persoana juridica depaseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenta se trateaza drept dividend. De asemenea, daca suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui actionar sau asociat al persoanei juridice este efectuata in scopul personal al acestuia, atunci suma respectiva este tratata ca dividend.” 2. La articolul 7 alineatul (1), punctele 21 si 27 vor avea urmatorul cuprins: “21. persoane afiliate – o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt rude pana la gradul al III-lea inclusiv; b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica; c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin: (i) prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica; (ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica; (iii) o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua……………………………………………………………………………………… 27. proprietate imobiliara – orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren;”. 3. La articolul 7, alineatul (1) se completeaza cu un nou punct, punctul 33, cu urmatorul cuprins: “33. valoarea fiscala reprezinta: a) pentru active si pasive – valoarea de inregistrare in patrimoniu; b) pentru titlurile de participare – valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul castigului sau pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit; c) pentru mijloace fixe – costul de achizitie, productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale; d) pentru provizioane si rezerve – valoarea deductibila la calculul profitului impozabil.” 4. La articolul 15, alineatul (1) se completeaza cu o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins: “k) Banca Nationala a Romaniei.” “Cotele de impozitare 5. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins: Art. 17. – Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 19%, cu exceptiile prevazute la art. 33 si 38.” “Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive 6. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins: Art. 18. – Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate.” 7. Articolul 19 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: “(5) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile intre persoanele afiliate se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer.” 8. La articolul 20, litera c) se abroga. 9. La articolul 21 alineatul (2), literele c), i), j) si n) vor avea urmatorul cuprins: “c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;……………………………………………………………………………….. i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii; j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;……………………………………………………………………………….. n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri: 1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti; 2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori; 3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor; 4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.” 10. La articolul 21 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins: “c) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si ale accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. In cadrul acestei limite pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;”. 11. La articolul 21 alineatul (3), literele e), j) si k) vor avea urmatorul cuprins: “e) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;……………………………………………………………………………….. j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant; k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;”. 12. La articolul 21 alineatul (4), literele b), i), o) si p) vor avea urmatorul cuprins:r “b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.rn………………………………………………………………………………..rnrn i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. d);rn………………………………………………………………………………..rnrn o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situatii decat cele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n). In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;rn p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii.rn Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:rn 1. sunt in limita a 3 0/00 din cifra de afaceri;rn 2. nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.rn In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, a dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale.”rn 13. La articolul 22 alineatul (1), litera g) se abroga.rn 14. Articolul 22 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:rn “(8) Provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili inainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile in limitele prevazute la alin. (1) lit. c), in situatia in care creantele respective indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:rn a) nu sunt garantate de alta persoana;rn b) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;rn c) au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;rn d) creanta este detinuta asupra unei persoane juridice pentru care a fost deschisa procedura falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;rn e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanta respectiva.”rn 15. La articolul 23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:rn “(2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste unu, respectiv trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea lor integrala.”rn 16. La articolul 23, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:rn “(3) In cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin. (1). Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului.”rn 17. La articolul 23, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:rn “(4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, precum si cele aferente imprumuturilor obtinute de la societatile comerciale bancare romane sau straine, sucursalele bancilor straine, cooperativele de credit, societatile de leasing pentru operatiuni de leasing, societatile de credit ipotecar si de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.”rn 18. La articolul 23, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:rn “(5) In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), dobanzile deductibile sunt limitate la:rn a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; sirn b) nivelul ratei dobanzii anuale de 9%, pentru imprumuturile in valuta. Acest nivel al ratei dobanzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.”rn 19. La articolul 24, alineatul (10) va avea urmatorul cuprins:rn “(10) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata.”rn 20. La articolul 24, alineatul (15) va avea urmatorul cuprins:rn “(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea sau din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza in baza valorii ramase neamortizate, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data. Valoarea ramasa neamortizata, in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute, este deductibila la calculul profitului impozabil in situatia in care acestea sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii.”rn 21. La articolul 26, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:rn “(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani.”rn 22. La articolul 28, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:rn “(3) Intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare din asociere.”rn 23. Articolul 28 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:rn “(4) Intr-o asociere fara personalitate juridica cu o persoana juridica straina si/sau cu persoane fizice nerezidente, precum si cu persoane fizice romane, persoana juridica romana trebuie sa indeplineasca obligatiile ce ii revin fiecarui asociat, potrivit prezentului titlu.”rn 24. La articolul 29, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:rn “(2) Profitul impozabil se determina in conformitate cu regulile stabilite in cap. II al prezentului titlu, in urmatoarele conditii:rn a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ in veniturile impozabile;rn b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri se includ in cheltuielile deductibile.”rn 25. La articolul 29, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:rn “(3) Profitul impozabil al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piata al unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Atunci cand sediul permanent nu detine o factura pentru cheltuielile alocate lui de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer.”rn 26. La articolul 31, alineatele (4) si (5) se abroga.rn 27. La articolul 33, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:rn “(8) Prezentul articol se aplica in cazul proprietatilor imobiliare sau al titlurilor de participare, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:rn a) contribuabilul a detinut proprietatea imobiliara sau titlurile de participare pe o perioada mai mare de 2 ani;rn b) persoana care achizitioneaza proprietatea imobiliara sau titlurile de participare nu este persoana afiliata contribuabilului.”rn 28. La articolul 36, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:rn “(3) Impozitul care trebuie retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.”rn 29. La articolul 36, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:rn “(5) Cota de impozit pe dividende prevazuta la alin. (2) se aplica si asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investitii.”rn 30. La articolul 38, alineatele (3) si (9) vor avea urmatorul cuprins:rn “(3) Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in zona libera pe baza de licenta si care pana la data de 1 iulie 2002 au realizat investitii in zona libera, in active corporale amortizabile utilizate in industria prelucratoare, in valoare de cel putin 1.000.000 dolari S.U.A., beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit, in continuare, pana la data de 31 decembrie 2006. Dispozitiile prezentului alineat nu se mai aplica in situatia in care survin modificari in structura actionariatului contribuabilului. In intelesul prezentului alineat, modificare de actionariat in cazul societatilor cotate se considera a fi o modificare a actionariatului in proportie de mai mult de 25% din numarul actiunilor, pe parcursul unui an calendaristic.rn………………………………………………………………………………..rnrn (9) Societatea Comerciala “Automobile Dacia” – S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pana la rndata de 31 decembrie 2006.”rn 31. La articolul 42, dupa litera u) se introduce litera u1) cu urmatorul cuprins:rn “u1) prima de stat acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare;”.rn 32. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:rnrn “Barem de impunerernrn Art. 43. – (1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2005, pentru calculul platilor anticipate, este prevazut in urmatorul tabel:rn (2) Pentru anul 2005, impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevazut la alin. (1) corectat, prin ordin al ministrului finantelor publice, cu rata inflatiei realizate pe anul 2005 diminuata cu 1/2 din rata inflatiei prognozate pe acest an.rn (3) Incepand cu anul fiscal 2006, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luandu-se in calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicata la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie-octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie-decembrie ale anului precedent. Aceste bareme se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.rn (4) Incepand cu anul fiscal 2006, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului anual prevazut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate fata de cea prognozata luata deja in calcul pe perioada impozabila.”rn 33. La articolul 45, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:rn “(2) Deducerea personala de baza lunara pentru anul fiscal 2005 este fixata la suma de 2.000.000 lei pe luna si nu se actualizeaza la inflatie pentru determinarea bazei de calcul a impozitului datorat pe venitul realizat in anul fiscal 2005.”rn 34. La articolul 46, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:rn “Art. 46. – (1) Deducerea personala de baza lunara, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc potrivit procedurii prevazute la art. 43, incepand cu anul fiscal 2006.rn (2) Incepand cu anul fiscal 2006, sumele fixe, exprimate in lei, altele decat deducerea personala de baza, se stabilesc conform procedurii prevazute la art. 43 alin. (3).”rn 35. La articolul 49 alineatul (4), litera c) va avea urmatorul cuprins:rn “c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;”.rn 36. La articolul 49 alineatul (5), litera h) va avea urmatorul cuprins:rn “h) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, in limita echivalentului in lei a 200 euro anual, pentru o persoana;”.rn 37. La articolul 49, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:rn “(8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.”rn 38. La articolul 50, alineatul (7) se abroga.rn 39. La articolul 50, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:rn “(9) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.”rn 40. Denumirea marginala a articolului 53 va avea urmatorul cuprins:rn “Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente.”rn 41. La articolul 53 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:rn “a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e), aplicand o cota de impunere de 14% la venitul brut;”.rn 42. La articolul 53 alineatul (2), litera d) se abroga.rn 43. La articolul 56 alineatul (2), litera f) va avea urmatorul cuprins:rn “f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;”.rn 44. La articolul 56 alineatul (2), litera i) va avea urmatorul cuprins:rn “i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;”.rn 45. La articolul 56 alineatul (2), dupa litera i) se introduce litera i1) cu urmatorul cuprins:rn “i1) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;”.rn 46. La articolul 56 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:rn “c) imprumuturi nerambursabile;”.rn 47. La articolul 56 alineatul (4), litera a) va avea urmatorul cuprins:rn “a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.rn Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 1.500.000 lei.rn Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;”.rn 48. La articolul 56, alineatul (4) se completeaza cu o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:rn “r) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.”rn 49. La articolul 69, alineatul (1) se completeaza cu o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:rn “e) venituri din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice.”rn 50. La articolul 69, alineatul (2) se completeaza cu o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:rn “c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ;”.rn 51. Articolul 70 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:rn “(6) Venitul impozabil realizat din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.”rn 52. La articolul 71, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:rn “Art. 71. – (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 10% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.”rn 53. La articolul 71 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:rn “c) in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale si valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine dobanditorului de parti sociale sau de valori mobiliare, in momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti.rn Cand dobanditorul de titluri de valoare nu este o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, obligatia de calcul si virare a impozitului revine persoanei fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venitul, daca dobanditorul nu isi desemneaza un reprezentant fiscal in Romania.rn Termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau in registrul actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat.rn In situatia in care partile contractante convin ca plata partilor sociale sau a valorilor mobiliare sa se faca esalonat, termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Transmiterea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul asociatilor/actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat.”rn 54. La articolul 71 alineatul (3), literele d), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:rn “d) in cazul venitului impozabil obtinut din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine persoanei juridice. Termenul de virare a impozitului este pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmite de lichidatori;rn e) impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului din transferul titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare;rn f) in cazul venitului impozabil definit la art. 70 alin. (6), impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 10%;”.rn 55. La articolul 71 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:rn “g) impozitul calculat si retinut la sursa, potrivit lit. e), se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, cu exceptia prevederilor lit. c) si d).”rnrn “Stabilirea venitului impozabil din pensiirnrn 56. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:rn Art. 73. – Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii.”rn 57. La articolul 76, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:rn “(5) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, pentru activitatea respectiva.”rnrn “Definirea veniturilor din premii si din jocuri de norocrnrn 58. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:rn Art. 79. – (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42.rn (2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decat cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri.”rn rn “Stabilirea venitului net din premiirnrn59. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:rn Art. 80. – Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.”rn 60. La articolul 81, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:rn “(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului brut.”rn 61. La articolul 81, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:rn “(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelasi organizator sau platitor.”rnrn”Neincluderea in venitul anual global a venitului din premii si din jocuri de norocrnrn 62. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:rn Art. 82. – Venitul net din premii si castigurile din jocuri de noroc nu se cuprind in venitul anual global, impozitul fiind final.”rn 63. La articolul 84, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:rn “Art. 84. – (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 14% asupra venitului brut. Fac exceptie veniturile prevazute la art. 83 alin. (1) lit. a) pentru care cota de impunere este de 38% la venitul brut.”rn 64. La articolul 86 alineatul (1), litera