Astfel, ASF a stabilit, potrivit unui comunicat propriu, în sarcina asigurătorilor, următoarele "obligaţii privind modul de ofertare a poliţelor RCA, indiferent de canalul de distribuţie":

•           Asigurătorii RCA/intemediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa asigurări RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă notificate Autorităţii de Supraveghere Financiară;

•           Asigurătorii RCA au obligaţia de a practica aceeași primă de asigurare indiferent de canalul de distribuţie utilizat;

•           Este interzisă asigurătorilor RCA/intemediarilor în asigurări acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unei poliţe de asigurare RCA;

•           Oferta asigurătorului trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii: prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă şi data până la care oferta este valabilă;

•           Oferta trebuie să conţină criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat (spre exemplu: vârstă, domiciliu, marcă vehicul etc.).

Norma elaborată de autoritate mai cuprinde şi alte prevederi, după cum urmează

 • Interzicerea modificării tarifelor de primă mai devreme de 12 luni de la ultima modificare (notificată către ASF);
 • Obligaţia asigurătorului RCA de a utiliza tarife de primă astfel încât să se acopere toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor de asigurare RCA. Prevederea nu permite acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare;
 • Limitarea reducerilor comerciale ce pot fi acordate de către asigurători în baza tarifului de primă;
 • Menţionarea pe poliţa de asigurare a comisionului de intermediere sau a cheltuielii medii de achiziţie directă, acestea fiind incluse în prima de asigurare totală;
 • Asigurătorii au obligația să efectueze analize trimestriale privind nivelul cheltuielilor de achiziție înregistrate și să adopte măsurile care se impun pentru a asigura concordanța politicilor de achiziție cu obligațiile asumate prin polițele încheiate. ASF își rezervă dreptul ca, pe baza analizei indicatorilor raportați, în scopul protejării asiguraților/păgubiților, să intervină prin limitarea comisionului de intermediere;
 • Intermediarii au obligația de a încasa prima de asigurare pentru RCA direct în contul asigurătorului, iar în cazul plăților în numerar să vireze integral în contul societății de asigurare prima încasată aferentă polițelor RCA în cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării;
 • Polițele RCA pot fi încheiate cu cel mult 30 de zile înainte de data intrării în valabilitate a acestora;
 • Asigurătorul trebuie să restituie diferența de primă de asigurare RCA în cazul rezilierii polițelor (spre exemplu transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului) în termen de maximum 10 zile.

Reglementarea cuprinde şi câteva puncte cu privire la activitatea de constatare și lichidare a daunelor:

 • posibilitatea externalizării activității de constatare și lichidare a daunelor RCA;
 • în cazul daunelor totale, stabilirea valorii reale a vehiculului pe baza sistemelor de specialitate (eliminarea grilei de uzură);
 • în stabilirea cuantumului despăgubirilor, limitarea acoperirii polițelor RCA la nivelul prețurilor practicate de reprezentanțele auto din România;
 • stabilirea unor termene și obligații privind constatarea daunelor (spre exemplu efectuarea reconstatărilor în termen de maximum 3 zile de la solicitare).