Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. 1. – (1) Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integranta din prezenta lege.
(2) In intelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau cultural si sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.
Art. 2. – Legea evidentiaza zonele naturale protejate de interes national si identifica valorile de patrimoniu cultural national, care necesita instituirea de zone protejate pentru asigurarea protectiei acestor valori.
Art. 3. – Lucrarile de salvare, protejare si de punere in valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publica, de interes national.
Art. 4. – (1) Zonele naturale protejate de interes national si monumentele naturii, precum si gruparea geografica si localizarea teritoriala a zonelor naturale protejate de interes national sunt prevazute in anexa nr. I la prezenta lege.
(2) Regimul zonelor naturale protejate de interes national se reglementeaza prin lege speciala.
Art. 5. – (1) Valorile de patrimoniu cultural de interes national sunt prevazute in anexa nr. III la prezenta lege.
(2) Autoritatile administratiei publice locale, cu sprijinul autoritatilor publice centrale cu atributii in domeniu, vor delimita, in baza unor studii de specialitate, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, zonele de protectie a valorilor de patrimoniu cultural, prevazute in anexa nr. III.
(3) In vederea instituirii zonelor protejate autoritatile administratiei publice locale vor intocmi documentatiile de urbanism si regulamentele aferente, elaborate si aprobate potrivit legii, care vor cuprinde masurile necesare de protectie si conservare a valorilor de patrimoniu cultural national din zona.
(4) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va intocmi Metodologia de elaborare a documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 6. – Anexele nr. I si III la prezenta lege se pot reactualiza periodic, pe masura identificarii de noi valori de patrimoniu natural sau cultural, precum si a modificarilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea si delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii.
Art. 7. – Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate sunt obligatorii pentru autoritatile administratiei publice centrale si locale, care vor asigura preluarea acestor prevederi in documentatiile de amenajare a teritoriului judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor.
Art. 8. – (1) Lucrarile necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare si de punere in valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes national se vor executa numai in baza avizelor si aprobarilor autoritatilor administrative si forurilor stiintifice din domeniu, prevazute de lege. Aceste lucrari se cuprind in listele de investitii anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe baza de documentatii tehnico-economice elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale, si se finanteaza, in completare, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, prin legile bugetare anuale.
(2) Finantarea totala sau partiala a lucrarilor se poate face si de alti investitori, persoane fizice sau persoane juridice, din donatii sau din alte fonduri alocate de organisme internationale sau din resurse financiare obtinute in baza unor conventii bilaterale ori multilaterale, in conditiile stabilite de lege.
Art. 9. – Nerespectarea masurilor specifice de conservare si de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
Art. 10. – (1) Pana la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protectie a valorilor de patrimoniu cultural, prevazute in anexa nr. III, in conditiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protectie a monumentelor istorice, de 100 metri in municipii si orase, de 200 metri in comune si de 500 metri in afara localitatilor.
(2) Distantele sunt masurate de la limita exterioara a terenurilor aferente monumentelor istorice definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata prin Legea nr. 41/1995.
Art. 11. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi dispozitiile referitoare la avizarea lucrarilor in zonele de protectie a monumentelor, prevazute la art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, cu modificarile ulterioare, nu se mai aplica in cazul valorilor de patrimoniu cultural national prevazute in anexa nr. III la prezenta lege.