Agenția pentru Dezvoltare Regională – ADR Vest, Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest, anunță lansarea unui nou apel de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM.

Astfel, întreprinderile mici și mijlocii pot accede la noi finanțări nerambursabile prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020. Proiectele pot fi depuse exclusiv prin aplicația MySMIS, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 36,6 milioane euro în cadrul apelului 2 de proiecte pentru PI 2.2. Pot solicita finanțare societățile/ societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii.

Proiectele trebuie implementate în mediul urban. Fac excepție întreprinderile mijlocii, în cazul cărora locul de implementare poate să fie și în mediul rural.  Se pot acorda finanțări nerambursabile de minimum 200.000 de euro și maximum 1 milion de euro.

Cofinanțarea din partea solicitantului trebuie să fie de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, respectiv de minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Investițiile eligibile includ: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/ servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online; implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).