In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Prezenta hotarare reglementeaza conditiile si procedura de atestare a statiunilor turistice in scopul imbunatatirii cadrului de protejare, conservare si valorificare a resurselor turistice.
Art. 2. – Poate fi atestata ca statiune turistica de interes national sau local, dupa caz, localitatea sau partea unei localitati cu functii turistice specifice, in care activitatile economice sustin exclusiv realizarea produsului turistic, care dispune de resurse turistice naturale si antropice, delimitata pe baza documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, avizate si aprobate conform legii, si care indeplineste, pentru una dintre categorii, criteriile minime prevazute in anexa nr. 1.
Art. 3. – Statiunilor turistice atestate, in cuprinsul carora se afla valori de patrimoniu natural si/sau cultural, le sunt aplicabile reglementarile privind zonele protejate, instituite pe baza documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate conform legii.
Art. 4. – Dezvoltarea infrastructurii si facilitatilor in statiunile turistice atestate, care cuprind in interiorul lor sau care se afla in interiorul ori in imediata vecinatate a ariilor naturale protejate, se supune reglementarilor privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
Art. 5. – Atestarea statiunilor turistice se face de catre Ministerul Turismului impreuna cu autoritatile administratiei publice locale si se aproba prin hotarare a Guvernului. Atestarea nu schimba rangul localitatii stabilit in conditiile legii.
Art. 6. – (1) In cazul in care initiativa atestarii apartine autoritatilor administratiei publice locale, se transmite Ministerului Turismului o scrisoare de intentie si studiul de oportunitate, din care sa rezulte necesitatea atestarii statiunii turistice respective.
(2) Ministerul Turismului transmite initiatorului acordul de principiu care reprezinta acceptul pentru intocmirea documentatiei in vederea atestarii statiunii sau observatiile sale la studiul de oportunitate transmis.
Art. 7. – (1) Documentatia pentru atestarea statiunii turistice se intocmeste de autoritatile administratiei publice locale si cuprinde:
a) memoriul de prezentare;
b) piese desenate;
c) anexele de specialitate.
(2) Piesele desenate contin incadrarea in planul urbanistic general, harta turistica si altele.
(3) Anexele de specialitate contin:
a) documentatia de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului, avizata si aprobata conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
b) fisa statiunii turistice, cu prezentarea detaliata a criteriilor minime indeplinite, conform anexei nr. 1, si, dupa caz, a celor suplimentare;
c) studii si documente care sa sustina atestarea statutului de statiune turistica si a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.
Art. 8. – Documentatia pentru atestarea statiunii turistice se depune la Ministerul Turismului care, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia, intocmeste proiectul de hotarare a Guvernului pentru atestarea statiunii turistice. In cazul in care localitatea sau partea din localitate nu intruneste toate conditiile pentru a fi atestata ca statiune turistica, Ministerul Turismului va informa in scris, in acelasi termen, autoritatea interesata.
Art. 9. – Autoritatea administratiei publice locale si agentii economici implicati in administrarea si exploatarea statiunii turistice au obligatia de a respecta criteriile minime prevazute in anexa nr. 1, care au stat la baza atestarii acesteia.
Art. 10. – Ministerul Turismului poate propune retragerea atestarii unei statiuni turistice, prin hotarare a Guvernului, in cazul in care nu mai sunt respectate criteriile minime prevazute in anexa nr. 1.
Art. 11. – (1) Statiunea turistica atestata este administrata de consiliul local in a carui raza teritoriala se afla.
(2) Consiliul local exercita in acest domeniu urmatoarele atributii:
a) urmareste respectarea prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate pentru unitatea administrativ-teritoriala din care face parte statiunea turistica atestata, precum si a altor reglementari legale privind reabilitarea, conservarea si protejarea valorilor de patrimoniu natural si construit;
b) urmareste construirea, amenajarea si administrarea terenurilor sportive, parcurilor de distractii si a spatiilor verzi;
c) urmareste desfasurarea activitatii turistice din statiune astfel incat agentii economici din turism sa aiba acces nediscriminatoriu la resursele turistice si sa respecte normele de punere in valoare si de protectie a acestora;
d) urmareste ca activitatile economice care se desfasoara in statiune sa nu aduca atingere intereselor dezvoltarii turismului in zona;
e) actioneaza pentru protectia mediului inconjurator prin masuri si programe speciale in vederea incurajarii si dezvoltarii functiei turistice a statiunii si eliminarii tuturor surselor de poluare, inclusiv a celor de poluare sonora.
Art. 12. – Statiunile turistice de interes national sunt incluse cu prioritate in programele anuale de promovare turistica, in cele de dezvoltare a produselor turistice si in cele de dezvoltare a infrastructurii generale.
Art. 13. – Se atesta ca statiuni turistice de interes national, respectiv statiuni turistice de interes local, localitatile prevazute in anexa nr. 2.
Art. 14. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 15. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 77/1996 pentru aprobarea Normelor privind atestarea statiunilor turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 38 din 22 februarie 1996.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NaSTASE

Contrasemneaza:
Ministrul turismului, Matei-Agathon Dan
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca
Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos
Ministrul apelor si protectiei mediului,
Petru Lificiu
Bucuresti, 10 octombrie 2002.
Nr. 1.122.

ANEXA Nr. 1

CRITERII MINIME
pentru atestarea statiunilor turistice
Nr.         Statiuni turistice     Statiuni turistice
crt.     Criteriul     de interes national     de interes local
0     1     2     3
I.     Cadrul natural, factorii naturali de cura si calitatea mediului
1.     Amplasarea intr-un cadru natural pitoresc, fara
    factori poluanti     x     x
2.     Existenta studiilor si documentelor care atesta prezenta si valoarea
    factorilor naturali de cura (ape minerale, namol, gaze terapeutice,
    bioclimat, lacuri terapeutice, saline) din punct de vedere calitativ si cantitativ     x     x
3.     Constituirea perimetrelor de protectie ecologica, hidrogeologica si sanitara
    a factorilor naturali de cura, in conformitate cu legislatia in vigoare     x     x
II.     Accesul si drumurile spre/in statiune
4. tDrum rutier modernizat txtx
5. tTransport in comun intre statiunea turistica si gara care o deserveste txtxr
6. tTrenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, r
ttrebuie sa opreasca in gara care deserveste statiunea turistica tx t–r
III. tUtilitati urban-edilitarer
7. tSpatii comerciale si pentru activitati de prestari de servicii: banca, schimb r
tvalutar, agentie de turism tx tspatii comercialer
8. tSali de spectacole si de conferinte tx t–r
9. tAsistenta medicala permanenta si mijloc de transport pentru urgente tx t–r
10. tAsistenta medicala balneara, dupa caz, acreditata conform normelor legale r
tin vigoare tx txr
11. tPunct de prim ajutor t– txr
12. Punct farmaceutic tx txr
13. tAmenajarea si iluminarea locurilor de promenada tx t–r
14. tApa curenta tx txr
r
Nr. ttStatiuni turistice tStatiuni turisticer
crt. tCriteriul tde interes national tde interes localr
0 t1 t2 t3r
15. tCanalizare tx txr
16. tEnergie electrica tx txr
17. tDotari tehnice pentru exploatarea, protectia si utilizarea resurselor minerale r
tterapeutice tx txr
IV. tStructuri de primire turistice si agrementr
18. tNumar minim de locuri in structuri de primire turistice clasificate, r
tfara campinguri t300 t50r
19. tAmenajari si dotari pentru servicii de revigorare in spatii construite, sali pentru r
tintretinere (fitness) tx t–r
20. tAmenajari si dotari pentru relaxare in aer liber, inclusiv terenuri sportive t3 t1r
21. tTerenuri de joaca pentru copii t2 t1r
22. Parc amenajat tx t– r
23. tNumar minim de trasee turistice montane marcate si afisate, daca este cazul t3 t1r
24. tBaza pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, daca este cazul tx txr
25. tAmenajari si dotari pentru plimbari sau practicarea sporturilor nautice, r
tdaca este cazul tx t–r
26. tLocalitatile sau partile de localitati care dispun de conditii pentru practicarea r
tschiului trebuie sa aiba amenajata cel putin o partie de schi omologatar
tsi mijloacele de transport pe cablu corespunzatoare tx t–r
27. tLocalitatile sau partile de localitati de pe litoral trebuie sa dispuna de r
tplaja amenajata tx txr
r
ANEXA Nr. 2r
STATIUNI TURISTICE DE INTERES NAtIONALr
r
1. Amara t- judetul Ialomitar
2. Busteni t- judetul Prahovar
3. Buzias t- judetul Timisr
4. Baile Felix t- judetul Bihorr
5. Baile Herculane t- judetul Caras-Severinr
6. Baile Olanesti t- judetul Valcear
7. Baile Tusnad t- judetul Harghitar
8. Cap Aurora t- judetul Constantar
9. Calimanesti-Caciulata t- judetul Valcear
10. Costinesti t- judetul Constantar
11. Covasna t- judetul Covasnar
12. Eforie Nord t- judetul Constantar
13. Eforie Sud t- judetul Constantar
14. Geoagiu-Bai t- judetul Hunedoarar
15. Jupiter t- judetul Constantar
16. Mamaia t- judetul Constantar
17. Mangalia t- judetul Constantar
18. Moneasa t- judetul Aradr
19. Neptun-Olimp t- judetul Constantar
20. Predeal t- judetul Brasovr
21. Saturn t- judetul Constantar
22. Sinaia t- judetul Prahovar
23. Sangeorz-Bai t- judetul Bistrita-Nasaudr
24. Slanic-Moldova t- judetul Bacaur
25. Sovata t- judetul Muresr
26. Targu Ocna t- judetul Bacaur
27. Techirghiol t- judetul Constantar
28. Venus t- judetul Constantar
29. Voineasa t- judetul Valcear
r
STATIUNI TURISTICE DE INTERES LOCALr
r
1. Albestii de Muscel t- judetul Argesr
(Bughea de Sus)r
2. Balvanyos t- judetul Covasnar
3. Bazna t- judetul Sibiur
4. Baltatesti t- judetul Neamtr
5. Baile Homorod t- judetul Harghitar
6. Baile Turda t- judetul Clujr
7. Baile Baita t- judetul Clujr
8. Borsec t- judetul Harghitar
9. Borsa t- judetul Maramuresr
10. Breaza t- judetul Prahovar
11. Calacea t- judetul Timisr
12. Campulung Moldovenesc t- judetul Suceavar
13. Crivaia t- judetul Caras-Severinr
14. Durau t- judetul Neamtr
15. Harghita-Bai t- judetul Harghitar
16. Izvoru Muresului t- judetul Harghitar
17. Lacu Rosu t- judetul Harghitar
18. Lacu Sarat t- judetul Brailar
19. Lipova t- judetul Aradr
20. Ocna L