Programul vizitei a inclus întrevederi cu înalți reprezentanți ai guvernului României, precum și vizite la instituții de cultură și învățământ superior care desfășoară activități și programe în domeniul proprietății intelectuale.

Au fost abordate tematici legate de consolidarea relației României cu Organizația, cum ar fi identificarea unor noi arii de cooperare și ratificarea tratatelor adoptate recent de OMPI, urmărindu-se recalibrarea  politicilor de dezvoltare economică și socio-culturală, prin stimularea creativității și inovației. Accentuarea rolului educației și sensibilizării societății, în special a tinerei generații, cu privire la importanța respectării drepturilor de proprietate intelectuală au constituit subiecte distincte.

Cu prilejul vizitei, în data de 18 octombrie, dlui. Francis Gurry i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității  „Nicolae Titulescu” din București. De asemenea, în data de 19 octombrie, dl. Francis Gurry a vizitat Biblioteca Națională a României și Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

 

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI)

OMPI este una dintre agenţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi are ca atribuţii principale dezvoltarea, la nivel internațional, a sistemului proprietății intelectuale care recompensa creativitatea, stimulează inovarea şi contribuie la dezvoltarea economică. În prezent, Organizația cuprinde un număr de 189 de state membre, România fiind membru din anul 1969.

OMPI a fost fondată prin convenţia de la Stockholm din 14 iunie 1967 fiind mandată de către cele 189 de State Membre să promoveze protecţia proprietăţii intelectuale la nivel mondial prin cooperarea între state şi colaborarea cu alte organizaţii internaţionale.

Organizația administrează 26 de tratate internaționale (inclusiv Convenția de creare a OMPI), iar Director general este Francis Gurry (cetățean australian), reales, în 2014, pentru al doilea mandat.

În raport cu celelalte organizații ONU, OMPI prezintă o particularitate, dat fiind faptul că se autofinanțează în proporție de 95%, prin taxele încasate din înregistrările internaționale. Bugetul OMPI pentru perioada 2016-2017 este de 738 milioane CHF, veniturile Organizației crescând constant în ultimii ani.

Precizăm faptul că România și-a exprimat interesul de a găzdui un Birou Extern al OMPI, participând activ la negocierile cu celelalte statele membre, în vederea obținerii unei decizii favorabile. Deschiderea unui astfel de Birou în țara noastră ar reprezenta o oportunitate deosebită de revigorare a politicii naționale de proprietate intelectuală, precum și de reconfigurare a rolului României în cadrul OMPI și în plan regional.     

 

Instituții specializate în proprietate intelectuală în România

Proprietatea intelectuală se compune din două mari ramuri: proprietatea industrială (brevete, mărci, desene și modele industriale, indicații geografice), domeniu aflat în competența Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și dreptul de autor, domeniu aflat in competența Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) este organ de specialitate al administrației publice centrale, fiind autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecției proprietății industriale (IPP), în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte. Oficiul dezvoltă relații cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale și regionale din domeniu. OSIM reprezintă România în cadrul organizațiilor internaționale și regionale la care este membru, în conformitate cu mandatul încredințat.

În acest sens, OSIM este abilitat, în conformitate cu legile organice, să elibereze titluri de protecție în domeniul proprietății industriale (brevete de invenții, certificate de model de utilitate, certificate de înregistrare pentru mărci comerciale, indicații geografice, desene) valabile pe teritoriul românesc, și să valideze brevetele europene și mărcile internaționale pentru care a fost solicitată protecție în România în conformitate cu convențiile și tratatele internaționale.

Misiunea Oficiului este, în esență, garantarea unei protecții eficiente a drepturilor de proprietate industrială, capabilă să susţină inovarea şi competitivitatea în economie.

OSIM examinează și autorizează consilierii în proprietate industrială, acordă asistență în domeniu și organizează cursuri de formare, seminarii și simpozioane pe teme de proprietate industrială.

Pentru o diseminare mai eficientă a informațiilor referitoare la proprietatea industrială, OSIM a înființat un număr de 17 centre regionale răspândite pe teritoriul întregii țări. Scopul principal al acestor centre este de a promova domeniul proprietății industriale în rândul părților interesate.

Această rețea de centre regionale de proprietate industrială a fost instituită încă din 1999 și funcționează în șase universități, opt camere de comerț, două asociații ale patronilor de IMM-uri și o asociație a inventatorilor. Rolul lor este de a acționa ca o punte de legătură între OSIM și comunitățile locale, mediul academic, mediul de afaceri, licee, inventatori, instituții locale.

Ca urmare a preocupării constante pentru satisfacerea nevoilor solicitanților prin oferirea unor servicii specializate de înaltă calitate, în anul 2016 OSIM a obținut certificarea ISO, în conformitate cu standardul ISO 9001/2008, standardul internațional pentru managementul calității în serviciile administrației publice.

 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) funcționează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului. Este autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. Activitatea ORDA este coordonată metodologic de către ministrul Culturii. Oficiul este condus de un director general, asistat de un director general adjunct, numiți prin decizie a primului-ministru.

Pentru un mai bun control si o mai bună supraveghere a circulației produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, ORDA administrează un număr de 6 registre naționale, respectiv Registrul Național al Fonogramelor, Registrul National al Programelor pentru Calculator, Registrul National al Videogramelor, Registrul național al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio şi casete video, precum și Registrul Național de Opere.

În plus, ORDA este singura entitate din România autorizată să stabilească caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, prin efectuarea de constatări tehnico-științifice. Acestea pot fi efectuate la cererea organelor de cercetare penală sau la cererea părților interesate. În perioada 2010-2015 ORDA a efectuat 11.971 constatări tehnico-științifice  asupra a 773.239 de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, acestea fiind efectuate fie la sediul central din București fie în țară, prin intermediul laboratoarelor sale mobile.

De asemenea, ORDA este singura instituție abilitată să elibereze marcaje holografice care, potrivit legii, este obligatoriu să fie aplicate pe toate fonogramele și videogramele comercializate în România.