Modificările aduse Codului Fiscal vizează atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, şi acoperă, printre altele, majorarea accizelor la motorină, devansarea termenului de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit sau deductibilitatea de 50% a TVA aferentă achiziţiilor de autovehicule.

Iată mai jos principalele schimbări care au intrat în vigoare de la începutul anului, prezentate de compania de consultanţă fiscală TaxHouse.

Modificări privind achiziţia de vehicule şi combustibil

– Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, sunt deductibile în limita a 50%

– Din punct de vedere al TVA, se poate deduce 50% din taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de vehicule şi, respectiv 50% din taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului

– Din punct de vedere al impozitului pe venit, la stabilirea venitului net anual din activităţi independente se pot deduce 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehicule

Prevederile de mai sus se aplică în cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului. Sunt express excluse anumite vehicule precum cele utilizate exclusiv pentru: intervenţii, reparaţii, pază, curierat, vânzări, transport de persoane cu plată ş.a.
Accize

Nivelul accizei pentru motorină se modifică şi va fi de 374,00 euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1000 litri (nivelul anterior: 358,00 euro/tonă, respectiv 302,51 euro/1000 litri)

Impozitul pe profit

– Sunt exluse din cheltuielile nedeductibilie, cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile ale titlurilor de participare şi ale obligaţiunilor emise pe termen lung

– Cheltuielile cu remunerarea angajaţilor în instrumente de capitaluri proprii cu decontare în numerar reprezintă cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit, dacă acestea sunt impozitate conform Titlului III “Impozitul pe Venit”,

Impozitul pe venit

– Pentru următoarele venituri nu mai există obligaţia de reţinere la sursă a impozitului pe venit în cota de 10% de către plătitorul de venit. Persoana fizică beneficiară a venitului trebuie să efectueze plăţi anticipate în patru tranşe egale în timpul anului pe baza declaraţiilor de venit estimate/realizate:

* venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie

* venituri obţinute în baza contractelor de comision, mandat comercial

– Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor, şi acele venituri obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală

– Veniturile obţinute din închirierea unui numar mai mare de 5 camere situate în locuinţa personală sunt considerate venituri din activităţi independente

– Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final

în cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii sunt obligaţi să-şi exercite în scris opţiunea privind modalitate de impunere aleasă, prin încheierea unui act adiţional, înainte de data efectuării primei plăţi, care să fie înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.

Taxa pe valoare adaugată

– În cazul societăţilor de leasing, nu vor mai fi considerate bunuri de capital automobilele şi mijloacele fixe amortizabile a
căror limită minimă a duratei normale de utilizare este mai mică de 5 ani

– Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care în cursul anului precedent nu depăşesc plafonul de scutire, pot solicita scoaterea din evidenţă, în vederea aplicării regimului special de scutire, între 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate.

– Pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA şi persoanele impozabile, nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în
România, care efectuează importuri de bunuri în România

Modificări privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

Organele fiscale pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, printre altele, şi dacă:

– aceasta nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă

– în deconturile de taxă depuse pentru şase luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, nu au fost evidenţiate
achiziţii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor precum şi venituri din pensii

– Se datorează contribuţii de asigurări sociale asupra indemnizaţiei administratorilor societăţilor precum şi asupra sumelor
primite de reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de
administraţie

– Excepţii – nu intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii avantajele în natură după cum urmează:

* utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea deplasării de la domiciliu la locul de muncă şi invers

* cazarea în unităţi proprii

* hrana acordată potrivit legii

* permisele de călătorie pe orice mijloc de transport, acordate în interes de serviciu

* primele aferente asigurărilor profesionale, asigurărilor de pensii ocupaţionale, asigurărilor la un fond de pensii facultative şi asigurărilor voluntare de sănătate, suportate de angajator pentru salariaţii proprii, în limitele de deductibilitate prevăzute de lege, după caz

– Nu se datorează contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile acordate în momentul disponibilizării şi pentru plăţile compensatorii suportate de bugetul asigurarilor de somaj

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică

Au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, următoarele persoane:

– întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale

– membrii întreprinderii familiale

– persoanele cu statut de persoană fizică autorizată

– persoanele care realizează venituri din profesii libere

– persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală doar în cazul în care impozitul se determina în sistem real

– persoanele care realizează venituri din activităţile agricole

– persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) (drepturi de proprietate intelecuală, vânzarea bunurilor în regim de consignație, contracte de agent, comision, convenții civile ş.a.)

Nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală dacă mai realizează şi venituri din salarii, indemnizaţii de şomaj, pensii sub 740 lei sau venituri din
activităţile independente menţionate mai sus

Contribuţii sociale obligatorii pentru persoanele care realizează alte venituri sau pentru persoanele care nu realizează venituri

Persoanele care nu realizează, într-un an fiscal, venituri de natura celor menţionate mai sus cu excepţia veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală, şi nici venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj sau pensii sub nivelul de 740 lei, au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi asupra veniturilor din:

– cedarea folosinţei bunurilor

– investiţii

– premii şi câştiguri din jocuri de noroc

– operaţiunea de fiducie

Persoanele care nu realizează venituri în cadrul unui an fiscal de natura celor menţionate mai sus, indemnizaţii de şomaj, pensii sub nivelul de 740 RON sau care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuţiei, datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară pentru fiecare lună.