Pentru achiziţiile intracomunitare de bijuterii din aur se datorează accize? Cum se calculează şi care sunt obligaţiile declarative în cazul în care acestea sunt datorate?
Alexandra Clipea – Bucuresti

Conform prevederilor Codului Fiscal, bijuteriile din aur şi/sau platină care au codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor, sunt produse supuse accizelor. Potrivit aceluiaşi act normativ, operatorii economici care achiziţionează din teritoriul comunitar astfel de produse datorează plata accizelor.

În perioada 2008-2010, nivelul accizelor pentru aceste produse este de 15% în 2008, 10% în 2009 şi 0% în 2010. Prin urmare, în forma actuală a Codului fiscal, se vor mai datora accize pentru astfel de produse doar în 2008 şi 2009, urmånd ca din 2010 acestea să nu mai fie accizabile.

Calcularea accizei datorate se face prin aplicarea procentajului în cauză, prevăzut mai sus, la valoarea în valută a produselor. Valoarea în lei a accizelor stabilită în echivalent euro se determină prin transformarea sumelor pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Potrivit Ordinului nr. 2.463 din 21 decembrie 2007, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008 cursul de schimb valutar leu/euro utilizat pentru calculul accizelor este de 3,3565 lei/euro.

Momentul exigibilităţii acestor accize intervine în momentul recepţionării produselor, iar plata se face în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care produsele au fost recepţionate. Sumele datorate se virează în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat deschise la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul unităţilor fiscale în a căror evidenţă sunteţi înregistraţi drept plătitor de impozite şi taxe.

De asemenea, lunar, aveţi obligaţia depunerii formularului 103 „Declaraţie privind accizele“, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă.

În situaţia în care în luna de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată, la rubrica „Suma datorată/de plată“ se înscrie cifra 0 (zero). Corectarea accizelor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 „Declaraţie rectificativă“, cod 14.13.01.00/r, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 600/2004, cu modificările ulterioare. Termenul-limită de depunere a declaraţiei este 25 ale lunii următoare celei pentru care aceasta se întocmeşte.

În afara de această declaraţie lunară, mai trebuie depus anual, pånă la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare, formularul 120 „Decont privind accizele“.

În cazul în care trebuie să se corecteaze decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X“ în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea acestor accize sunt prevăzute în Ordinul nr. 101 din 21 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Achiziţiile intracomunitare, doar cu autorizaţie

Începånd cu data de 1 ianuarie 2007, operatorul economic poate achiziţiona, din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor numai cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse, autorizaţie emisă de autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. Astfel, operatorii firmelor care achiziţionează din teritoriul comunitar aceste produse supuse accizelor, înainte de primirea lor, trebuie să fie înregistraţi la autoritatea fiscală competentă şi să respecte următoarele cerinţe: să garanteze plata accizelor în condiţiile fixate de autoritatea fiscală competentă; să ţină contabilitatea livrărilor de produse; să prezinte produsele oricånd li se cere aceasta de către organele de control; să accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.

Pentru obţinerea autorizaţiei, agentul economic trebuie să depună o cerere care să conţină informaţiile şi să fie însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 29 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Autoritatea fiscală teritorială poate să solicite operatorului economic solicitant al autorizaţiei orice informaţie şi documente pe care le consideră necesare, după caz, cu privire la: identitatea operatorului economic; amplasarea locurilor unde se recepţionează produsele accizabile; tipurile de produse accizabile ce urmează a fi recepţionate în fiecare locaţie; capacitatea operatorului economic de a asigura garanţia financiară. Cererea va fi însoţită de copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, precum şi de copiile contractelor încheiate cu partenerii din alte state membre.

Pentru obţinerea autorizaţiei, orice operator economic are obligaţia de a depune o garanţie corespunzătoare unei cote de 3% din suma totală a accizelor aferente produselor achiziţionate în anul anterior. În cazul unui operator nou, care nu a mai realizat achiziţii intracomunitare de bunuri accizabile, garanţia va reprezenta 3% din accizele estimate, aferente produselor ce urmează a se achiziţiona pe parcursul unui an. Autorizaţia de operator economic pentru achiziţii intracomunitare are valabilitate trei ani, cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care operatorul economic face dovada constituirii garanţiei în cuantumul şi în forma aprobate de autoritatea fiscală competentă. Garanţia poate fi sub formă de depozit în numerar şi/sau de garanţii personale. În cazul unui depozit în numerar, se aplică următoarele reguli: se consemnează mijloace băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal, la nivelul garanţiei; orice dobåndă plătită de Trezorerie în legătură cu depozitul aparţine antrepozitarului autorizat. În cazul garanţiei personale, garantul trebuie să fie o societate bancară din teritoriul comunitar şi să existe o scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii fiscale la care operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi alte contribuţii. În situaţia în care intervin modificări faţă de datele iniţiale menţionate în autorizaţie, operatorul economic are obligaţia de a solicita autorităţii fiscale emitente a autorizaţiei modificarea acesteia. Astfel, agentul economic este obligat să solicite modificarea autorizaţiei pentru fiecare nouă locaţie în care urmează să se realizeze recepţia de produse supuse accizelor (caz în care solicitarea modifcării se face cu cel puţin 15 zile înainte de recepţia produselor); în cazul în care se modifică datele de identificare ale operatorului economic (în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării); precum şi în cazul modificărilor intervenite referitor la tipul produselor supuse accizelor (cu cel puţin 60 de zile înainte de recepţia produselor). Operatorul economic nu poate realiza recepţia de produse supuse accizelor într-o locaţie, dacă nu face dovada înregistrării acesteia la autoritatea fiscală teritorială.

Autorizaţia poate fi revocată în situaţia în care operatorul economic săvårşeşte o infracţiune cu privire la reglementările vamale sau fiscale. Decizia de revocare se comunică operatorului economic şi îşi produce efectele de la data la care aceasta i-a fost adusă la cunoştinţă. Operatorul economic poate contesta decizia de revocare a autorizaţiei, potrivit legislaţiei în vigoare. Totuşi, potrivit Normelor metodologice, în cazuri excepţionale, cånd înteresele legitime ale operatorului economic impun aceasta, autoritatea fiscală emitentă a autorizaţiei poate decala termenul de intrare în vigoare a deciziei de revocare, la o dată ulterioară. În cazul în care operatorul economic doreşte să renunţe la autorizaţie, el are obligaţia să notifice acest fapt Comisiei cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie îşi produce efectele.

Important de retinut

Autorizaţia de operator economic pentru achiziţii intracomunitare are valabilitate trei ani, cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care se face dovada constituirii garanţiei în cuantumul şi în forma aprobate de autoritatea fiscală competentă.

15% este nivelul accizelor pentru bijuteriile din aur şi/sau platină prevăzut pentru acest an, urmånd ca în 2009 să se reducă la 10%