De acest sprijin pot beneficia producătorii agricoli, crescători de bovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.
Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la centrul APIA judeţean/local pe a cărui rază teritorială se află exploataţia de bovine.
Prima pe exploataţie se acordă, o singură dată pe an, producătorilor agricoli înscrişi cu cod unic de identificare în evidenţa APIA, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, la data de 31 ianuarie 2008, dacă sunt îndeplinite, cumulative, următoarele condiţii: exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine; vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni; exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

Cererea de solicitare a primei pe exploataţie va fi însoţită de mai multe documente: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare, copie de pe documentele care atestă provenienţa, copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare, dacă este cazul.
Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite care sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei.
Cererile pretipărite sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către centrul APIA judeţean/local. Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicită primă pentru un efectiv mai mare de 50 capete bovine.