Art. 1. – Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie o actiune complexa, de interes national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si cuprinde masuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.
Art. 2. – (1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii vor actiona pentru:
a) identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;
b) expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementarile tehnice;
c) aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor definite la alin. (2), in functie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.
(2) Pentru constructiile expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii sunt obligate sa procedeze la:
a) proiectarea lucrarilor de interventie de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de catre verificatori tehnici atestati;
b) executia lucrarilor de interventie de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia, atestati, inclusiv urmarirea, verificarea si receptia executiei lucrarilor de interventie prin diriginti de santier autorizati.
Art. 3. – Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc prin reglementari tehnice si se vor realiza cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum si a conditiilor tehnice prevazute de Normativul de proiectare antiseismica.
Art. 4. – (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activitatii in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente se realizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin:
a) organizarea elaborarii, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice in domeniul protectiei antiseismice;
b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile de importanta vitala pentru societate, a caror functionalitate, in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur, trebuie sa fie asigurata integral. In acest scop, in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se organizeaza Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, formata din personalitati in domeniu.
(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de aparare impotriva dezastrelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
a) elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;
b) educarea antiseismica a populatiei.
(3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
a) stabilirea si aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorita conditiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;
b) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, a institutiilor publice si a agentilor economici, si monitorizarea actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzand expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie;
c) fundamentarea, verificarea si avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz. Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporara a persoanelor si a familiilor, pe perioada executarii interventiilor care nu se pot efectua in cladiri ocupate. Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii, obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale.
(4) Inspectoratul de Stat in Constructii – ISC din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin inspectoratele teritoriale in constructii din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzand prioritatile, pe categorii de constructii, privind expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.
(5) Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor, in vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, pot solicita instantei de judecata sa oblige proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta, incadrate in clasa I de risc seismic, sa ia masurile de interventie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Actiunea se adreseaza judecatoriei in raza careia este situata constructia. Actiunea este scutita de taxa de timbru.
Art. 5. – (1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la constructiile existente se vor asigura dupa cum urmeaza:
a) la constructiile existente, aflate in proprietatea sau in administrarea institutiilor publice:
(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investitii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la pozitia globala „Alte cheltuieli de investitii”;
(ii) din veniturile proprii ale institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare;
b) la constructiile existente, aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, din fondurile proprii ale agentilor economici.
(2) Pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare se vor asigura astfel:
a) din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru expertizarea tehnica;
b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despagubiri acordate de societatile de asigurare si/sau din credite, pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare.
Art. 6. – (1) Cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, se includ in programe anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite in continuare programe anuale.
(2) Programele anuale se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Administratiei Publice, in baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, si se aproba prin hotarare a Guvernului, in limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie.r
(3) Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene, impreuna cu consiliile municipiilor si oraselor care beneficiaza de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate sa puna la dispozitie Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate documentele justificative solicitate, raspunzand pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite in scopul pentru care au fost alocate.r
Art. 7. – (1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile incluse in programele anuale se vor asigura astfel:r
a) din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice, prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b);r
b) din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale;r
c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, dupa caz, in limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinatie pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, existente in proprietatea sau in administrarea celorlalte institutii publice, in functie de subordonarea institutiilor respective;r
d) din fondurile proprii ale agentilor economici, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea acestora.r
(2) Institutiile publice si agentii economici care detin locuinte sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta in cladirile incluse in programele anuale sunt obligati sa asigure finantarea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detin din proprietatea comuna.r
Art. 8. – (1) Proprietarii locuintelor, persoane fizice, din cladirile incluse in programele anuale vor actiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) si vor beneficia de finantare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare, in urmatoarele conditii:r
a) existenta hotararii asociatiei de proprietari, adoptata in conditiile legii, privind executia lucrarilor de consolidare, precum si a documentelor, acordurilor si avizelor prevazute in Legea nr. 50/1991, r
, cu modificarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;r
b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintei;r
c) restituirea, la terminarea lucrarilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor de consolidare, in rate lunare egale fara dobanda, cu o durata de rambursare de pana la 25 de ani de la data receptiei terminarii lucrarilor de consolidare; in cazul intarzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculeaza majorari de intarziere la ratele scadente, aplicandu-se cota de majorare, stabilita in conditiile legii, pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.r
(2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrala a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor de consolidare.r
(3) Instituirea si radierea ipotecii sunt scutite de plata taxei de timbru.r
Art. 9. – Proprietarii locuintelor, persoane fizice, care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele in care realizeaza aceste venituri sunt scutiti de la plata ratelor lunare, prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c); obligatia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor de consolidare se diminueaza cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.r
Art. 10. – (1) Pentru cladirile incluse in programele anuale primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor lua masurile necesare pentru:r
a) contractarea proiectarii lucrarilor de consolidare si aprobarea studiilor de fezabilitate;r
b) contractarea executiei lucrarilor de consolidare;r
c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice, la care urmeaza sa se execute lucrari de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat;r
d) asigurarea dirigintilor de santier autorizati;r
e) verificarea si decontarea documentatiei de proiectare, precum si a situatiilor de lucrari real executate pentru consolidarea sistemului structural in ansamblu sau a elementelor structurale si, dupa caz, introducerea unor elemente structurale suplimentare si/sau repararea elementelor nestructurale ale constructiei existente, inclusiv desfacerea si refacerea instalatiilor, echipamentelor si finisajelor din zona de interventie;r
f) organizarea receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare;r
g) stabilirea situatiei valorice a decontarilor pe categorii de lucrari real executate si repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executia lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar;r
h) incheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrarilor de consolidare, evidenta, calcularea si incasarea ratelor lunare si urmarirea, potrivit legii, a debitorilor restanti.r
(2) Contractul prevazut la alin. (1) lit. h) are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.r
Art. 11. – (1) Instrainarea, in decurs de 25 de ani de la receptia terminarii lucrarilor de consolidare, a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile incluse in programele anuale si la care s-au executat lucrari de consolidare finantate prin transferuri de la bugetul de stat este conditionata de rambursarea integrala a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data instrainarii.r
(2) Actualizarea se efectueaza in functie de indicele preturilor de consum total al populatiei, publicat lunar de Institutul National de Statistica in Buletinul statistic de preturi, pentru intervalul cuprins intre luna de referinta a receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare si luna actualizarii ratelor neachitate.r
Art. 12. – Sumele incasate din ratele lunare, precum si cele aferente ratelor ramase de achitat si actualizate la data instrainarii se vireaza in contul de venituri cu destinatie speciala al unitatii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finantarea in continuare a actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta.r
Art. 13. – Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 11 sunt lovite de nulitate absoluta, buna-credinta neputand fi invocata in astfel de cazuri.r
Art. 14. – Apartamentele proprietate privata a persoanelor fizice din imobilele cu destinatia de locuinte incadrate in clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica, dobandite in conditiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, incluse in programele anuale si la care se finanteaza, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare, se vor ipoteca o data cu dobandirea dreptului de proprietate, prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b).r
Art. 15. – Proprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executia lucrarilor de consolidare a constructiilor cu destinatia de locuinta din proprietate.r
Art. 16. – (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (2) lit. a) si la art. 7 alin. (1) lit. a) se fundamenteaza distinct de catre consiliile locale cu ocazia elaborarii bugetului de stat si se transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.r
(2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti analizeaza, verifica si centralizeaza situatiile primite, stabilesc prioritatile la nivel de judet, respectiv municipiul Bucuresti, si transmit Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei valoarea cheltuielilor necesare.r
(3) In executia bugetului de stat transferurile se repartizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se acorda consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.r
(4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor raspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.r
Art. 17. – Contractarea expertizarii tehnice, proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare finantate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.r
Art. 18. – In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante.r
Art. 19. – La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 709/1991, precum si orice alte dispozitii contrare.r
Art. 20. – Obligatiile si raspunderile proprietarilor constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si ale persoanelor juridice care au in administrare constructii, se completeaza cu dispozitiile legislatiei civile.r
Art. 21. – Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage, in conditiile legii, raspunderea materiala, civila, administrativa sau penala, dupa caz.r
r
NOTA: Potrivit prevederilor art. II si III din Legea nr. 460/2001:r
„Art. II. – Proprietarii locuintelor, persoane fizice, din cladirile de locuit incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de proiecte de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate si aflate in curs de elaborare, vor continua executia lucrarilor de consolidare in conditiile prezentei legi.r
Art. III. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Administratiei Publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, vor actualiza normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 844/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 bis din 25 octombrie 1999, pe care le vor inainta spre adoptare Guvernului.r
r