„Prin prezentul Memorandum propunem constituirea, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la aprobarea prezentului document, a unui grup de lucru interinstituţional, denumit în continuare Grupul de Lucru 5G, sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC), în vederea identificării măsurilor concrete şi măsurabile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor şi asigurarea securităţii reţelelor 5G în România, elaborării unui raport privind punerea în aplicare de către România a măsurilor-cheie identificate”, se arată în document.

Executivul urmează să adopte şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011, cu incidenţă asupra învăţământului militar.

În nota de fundamentare a proiectului de act normativ se precizează că prevederile actuale nu asigură un cadru fluent de reglementare a pregătirii elevilor şi studenţilor militari, precum şi a definirii categoriei instructorilor militari, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, cu efecte negative pe termen scurt şi mediu.

„Raţiunea obiectivă a admiterii prin repartiţie a absolvenţilor învăţământului liceal militar în instituţiile de învăţământ superior militar şi a implementării standardelor ocupaţionale care să ofere ocupaţii şi calificări specifice este determinată de utilizarea eficientă a resursei existente, în condiţiile dificultăţilor de recrutare şi selecţie generate de măsurile cu caracter excepţional impuse la nivel naţional, în concordanţă cu nevoile concrete ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. Redefinirea unor prevederi privind managementul instituţiilor de învăţământ militar creează un cadru unitar, coerent şi integrat de coordonare eficientă a formării şi educaţiei profesionale specifice, potrivit nevoilor structurilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Se impune reglementarea într-o manieră clară, precisă şi previzibilă a situaţiei instructorilor militari, de informaţii şi de ordine publică, categorie de personal cu o importanţă mare în pregătirea militară şi de specialitate a elevilor, studenţilor şi cursanţilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională „, conform notei de fundamentare.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Legii 207/ 2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern.

În nota de fundamentare a actului normativ se arată că abrogarea Legii 207/2016 se impune pentru a evita intrarea acesteia în vigoare la 11 mai 2020, situaţie care ar fi în discordanţă cu recomandări ale Comisiei Europene în materie.

„Legea nr. 207/2016 include prevederi cu incidenţă în legislaţia comunitară, pentru care statele membre au semnalat ca se impune o armonizare suplimentară. În conformitate cu articolul 148 din Constituţia României, republicată, legislaţia Uniunii Europene cu caracter obligatoriu are prioritate faţă de legislaţia actuală. Prin abrogarea Legii 207/2016 se va institui cadrul temporal necesar pentru obţinerea avizului Comisiei Europene pentru proiectul ‘Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi promovarea alăptării’, durata de aşteptare a acestuia fiind de minimum 3 luni din momentul notificării. Prin armonizarea deplină a prevederilor unei noi legi privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi promovarea alăptării cu legislaţia Uniunii Europene, actul normativ va putea fi pus în aplicare şi va putea produce efecte în limitarea reclamei comerciale agresive a produselor ce înlocuiesc laptele matern, favorizând creşterea ratei alăptării, îmbunătăţirea nutriţiei copilului şi scăderea riscului de apariţie a obezităţii. Vor fi ameliorate astfel importante probleme de sănătate publică”, conform documentului.

Totodată, Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre privind „declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ‘Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770’, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa, din judeţul Giurgiu”.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Executivul va aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse, care vor fi acordate cu titlu gratuit Serviciului de Protecţie şi Pază, la solicitarea SPP.

Produsele, constând în paturi, saltele pat, cearşafuri pat, feţe pernă, construcţii uşoare din elemente modulate, sunt necesare în vederea asigurării nevoilor şi misiunilor operative de urgenţă maximă specifică, precum şi pentru implementarea unor măsuri de prevenire şi limitare a contaminării, respectiv a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, se menţionează în nota de fundamentare a actului normativ.

Guvernul va adopta, de asemenea, un memorandum prin care se propune aprobarea „utilizării integrale a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare reţinute la nivelul Serviciului de Informaţii Externe la titlul 71 ‘Active nefinanciare'” în vederea modernizării imobilului în care funcţionează Centrul Medical de Diagnostic, Tratament şi Recuperare (CMDTR), o clădire construită în 1973, pentru a se asigura asistenţă medicală în condiţiile limitării riscurilor de infectare cu virusul gripal SARS-CoV-2.

„Potrivit art. 21 alineat (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite repartizează creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, după reţinerea a 10% din acestea. Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta. În aplicarea prevederilor sus-menţionate, la nivelul Serviciului de Informaţii Externe, la titlul 71 ‘Active nefinanciare’ a fost reţinută suma de 5.000 mii lei, credite de angajament şi credite bugetare. (…) OUG 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 prevede, la articolul 23, că Guvernul poate aprobă, prin memorandum, în situaţii temeinic justificate, utilizarea totală sau parţială a creditelor de angajament şi creditelor bugetare reţinute în proporţie de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat”, se spune în memorandum.