Companiile pot obține fonduri europene de până la 40% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti-Ilfov, și până la 50% pentru proiectele care se realizează în celelalte șapte regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest şi Centru). Una din condiții este ca activităţile proiectului pentru care se solicită finanţare să nu mai fi fost finanţate în ultimii trei ani sau să nu fie finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau din alte surse publice.
De asemenea, pentru ca proiectele să fie eligibile, infrastructura şi/sau terenul pe care se face investiţia trebuie să fie în proprietatea sau concesiunea/închirierea solicitantului, să nu facă obiectul niciunui litigiu/revendicări, iar infrastructura (teren/clădiri) necesară implementării proiectului pentru lucrări de construcţie/modernizare/extindere trebuie să fie liberă de orice sarcini.
Laurențiu Dinu, country manager al companiei de consultanță Accreo România, spune că interesul pentru acest instrument a fost foarte mare și în cadrul apelurilor anterioare, în 2010 fiind aprobate spre finanțare 42 de proiecte. „Luând în considerare faptul că 2011 este anul ultimului apel de propuneri pentru această grupă de beneficiari – întreprinderile mari – preconizăm că multe societăți mari din sectoarele economice productive (automotive, materiale de construcții, hârtie și carton, mobilă etc.) vor aplica în cadrul apelului“, susține Dinu.
Acte necesare

  • Cererea de finanţare
  • Declara­ţia­ de eligi­bilitate (societatea nu este în stare de insolvenţă, nu are restanţe la obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale etc.)
  • Studiul de fezabilitate (datele tehnice ale investiției, planul de lucru, costul estimativ, analiza economico-financiară etc.)
  • Bilanţul întreprinderii aferent ultimului exerciţiu financiar, inclusiv Contul de profit şi pierdere şi Datele informative, înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
  • Certificatul de înregistrare al societăţii
  • Actul constitutiv de înfiinţare al societăţii
  • Hotărârea AGA/CA de aprobare a investiţiei, inclusiv nominalizarea reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite să semneze contractul de finanţare
  • Certificatul de urbanism pentru proiectele care implică lucrări de construcţii incluse în cheltuielile eligibile
  • Scrisoare de confort emisă de bancă (angajantă şi care să acopere cel puţin valoarea cofinanţării cheltuielilor eligibile ale proiectului).
  • Dosarul trebuie trimis la sediul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ (Calea Victoriei nr. 152, sector 1 București) până pe 16 august, la ora 16.00.

Rambursările, în maximum cinci tranșe
Autoritatea de Management îşi rezervă dreptul de a verifica, prin sondaj, informaţiile cu privire la eligibilitatea şi capacitatea financiară declarate de către solicitanţi. Responsabilitatea privind conţinutul şi corectitudinea documentelor depuse revine în totalitate solicitantului.
Ulterior, beneficiarul trebuie să depună scrisoarea de confort emisă de către bancă (în original), precum şi certificatele de atestare fiscală, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data primirii scrisorii de înştiinţare privind aprobarea finanţării.
În ceea ce privește rambursările, plățile se vor face după execuţia parţială a proiectului, în maximum cinci tranşe. La depunerea cererilor de rambursare, beneficiarii trebuie să facă dovada cheltuielilor efectuate, precum şi a conformităţii acestora cu cerinţele proiectului.