modificarile ulterioare, al art. 7 alin. (1) si (3) si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – (1) Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploateaza animale de productie si reproductie sau care detin/administreaza amenajari piscicole pentru producerea de peste de consum, organizati in exploatatii agricole constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu completarile ulterioare, beneficiaza in anul 2005 de sprijin direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in limita sumei de 1.540 miliarde lei, in cadrul programului „Dezvoltarea durabila a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animaliera, precum si reabilitarea sectorului piscicol din Romania“.
(2) Pentru a beneficia in anul 2005 de sprijinul direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, potrivit prezentei hotarari, producatorii din sectorul piscicol trebuie sa fie inregistrati si in Registrul unitatilor de productie din acvacultura, din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si sa detina licenta de acvacultura, potrivit legislatiei in vigoare.
Art. 2. – (1) Se acorda subventie pentru productia de carne a carei valoare este de:
a) 6.000 lei/kg carne in viu pentru tineretul bovin cu o greutate minima de 450 kg/cap;
b) 12.000 lei/kg carne in viu pentru porcii in greutate de 90-110 kg/cap, livrati la abatoarele autorizate;
c) 7.000 lei/kg carne in viu pentru tineretul ovin in greutate de peste 30 kg/cap;
d) 8.000 lei/kg carne de pasare in viu – pui broiler, livrata la abatoarele autorizate.
(2) Subventiile pentru productiile de carne se acorda pentru: animalele livrate la abatoarele autorizate, animalele abatorizate in regim de prestare de servicii pentru crescatorii de animale sau animalele abatorizate in abatoare proprii, autorizate, in cadrul unitatilor integrate si a caror activitate este evidentiata distinct.
(3) Dintre producatorii agricoli prevazuti la art. 1, persoanele juridice, crescatori de porci si pui broiler, pentru a beneficia de subventie pentru productia de carne in viu, pentru animalele livrate in anul 2005 la abatoarele autorizate, potrivit prevederilor alin. (2), trebuie sa faca dovada ca au asigurat necesarul de furaje prin programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfa de carne de porc sau de pasare.
(4) Programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfa de carne de porc sau de pasare, intocmit potrivit modelului prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei hotarari, se depune la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la data primei solicitari a subventiei.
Art. 3. – (1) Pentru productiile de carne in viu obtinute in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de catre un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se acorda urmatoarele subventii:
a) 7.000 lei/kg carne in viu pentru tineretul bovin cu o greutate minima de 450 kg/cap;
b) 14.000 lei/kg carne in viu pentru porcii in greutate de 90-110 kg/cap, livrati la abatoarele autorizate;
c) 9.000 lei/kg carne de pasare in viu – pui broiler, livrata la abatoarele autorizate.
(2) Subventiile pentru productiile de carne prevazute la alin. (1) se acorda pentru animalele abatorizate in abatoare cu activitate ecologica certificata.
Art. 4. – Pentru ouale obtinute in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000, aprobata prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de catre un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se acorda subventie a carei valoare este de 1.000 lei/bucata.
Art. 5. – Se acorda subventie pentru materialul biologic de reproductie, in functie de valoarea zootehnica si de biotehnologia de reproductie folosita pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografica in care este situata exploatatia agricola.
Art. 6. – (1) Subventiile pentru materialul biologic de reproductie se acorda pentru:
a) viteii obtinuti si mentinuti minimum 6 luni in exploatatie si care implinesc aceasta varsta incepand cu 1 ianuarie 2005;
b) junincile la prima fatare;
c) scrofitele la prima fatare care intarca minimum 8 purcei;
d) oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori folositi la insamantare artificiala si monta naturala;
e) berbecii adulti si berbecii miori din rasele de carne, folositi la insamantare artificiala si monta naturala.
(2) Nivelul subventiei pentru fiecare categorie este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 7. – Viteii, junincile, scrofitele, oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori reprezinta produse care se valorifica drept animale de reproductie si productie de catre producatorii agricoli care desfasoara activitate de crestere si exploatare a animalelor.
Art. 8. – (1) Pentru laptele de oaie si de capra se acorda subventie a carei valoare este de 2.800 lei pentru fiecare litru de lapte livrat pentru prelucrare la agentii economici specializati in procesare, cu licenta de fabricatie, al carui continut intruneste conditiile STAS 2418-61.
(2) Laptele de oaie livrat pentru prelucrare agentilor economici trebuie sa aiba un continut de minimum 6,5 unitati de grasime si de minimum 1,033 unitati de densitate.
(3) Laptele de capra livrat pentru prelucrare agentilor economici trebuie sa aiba un continut de minimum 3,3 unitati de grasime si de minimum 1,029 unitati de densitate.
(4) Agentii economici specializati in procesarea laptelui sunt obligati sa intocmeasca evidente corecte si la zi privind cantitatile de lapte preluate, in conditiile de calitate prevazute in prezenta hotarare.
Art. 9. – (1) Se acorda subventie pentru familiile de albine elita si pentru familiile de albine productie, a carei valoare este de 100.000 lei/familie.
(2) Pot beneficia de subventie detinatorii de familii de albine care livreaza minimum 10 kg miere pentru fiecare familie de albine, in baza documentului fiscal de valorificare a marfii la unitatile de procesare autorizate.
Art. 10. – Se acorda subventie pentru ouale de viermi de matase, a carei valoare este de 600.000 lei/cutia de 10 grame, producatorilor agricoli care livreaza minimum 20 kg de gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 grame la unitatile de procesare, in baza documentului fiscal de valorificare a acestora.
Art. 11. – (1) Se acorda subventie pentru productia de peste de consum, din specii cu valoare economica ridicata, livrata la fondul pietei prin unitatile de comercializare autorizate, a carei valoare este de:
a) 12.000 lei/kg pentru specia salau cu o greutate minima de 1 kg/bucata;
b) 12.000 lei/kg pentru specia somn cu o greutate minima de 2 kg/bucata;
c) 10.000 lei/kg pentru specia stiuca cu o greutate minima de 1 kg/bucata;
d) 40.000 lei/kg pentru speciile de sturioni cu o greutate minima de 2 kg/bucata.
(2) Subventiile pentru productiile de peste de consum din speciile prevazute la alin. (1) se acorda pentru o cantitate minima de 100 kg/specie/producator la fiecare livrare. r
rArt. 12. – (1) Cantitatile de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acorda subventii, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu incadrare in fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie. rn
rn(2) Cantitatile prevazute la alin. (1) se repartizeaza pe judete si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale. rn
rnArt. 13. – (1) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizeaza pe baza de cerere scrisa, emisa de detinatorul de animale sau de producatorul din sectorul piscicol catre directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana sau a municipiului Bucuresti, in termenul stabilit in normele metodologice de aplicare a prezentei hotarari, pentru fiecare produs. rn
rn(2) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se face in ordinea depunerii cererilor, pana la utilizarea in intregime a fondului alocat pentru productiile de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, potrivit prezentei hotarari. rn
rn(3) Persoanele fizice sau juridice pot solicita subventiile cuvenite, direct sau prin intermediul consiliilor pe produs, al organizatiilor interprofesionale pe produs sau grupa de produse sau al organizatiilor profesionale reprezentative, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si prin intermediul grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole si piscicole, constituite potrivit legislatiei in vigoare, din care fac parte. rn
rn(4) Decontarea subventiilor prevazute la art. 2-4, 6 si 8-11 se face de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, prin virament in contul beneficiarului, astfel: pentru persoana juridica, la trezorerii, iar pentru persoana fizica, in contul deschis de aceasta la banci sau la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. ori prin mandat postal, dupa caz. rn
rnArt. 14. – (1) Atestarea faptului ca viteii, gestatia la juninci, scrofitele si oile mioare provin din insamantari artificiale sau din monta naturala se face pe baza inscrierii in registrele unice de monta si fatari, completate de operatorul insamantator sau de detinatorul legal al reproducatorilor atestati si autorizati sa desfasoare activitatea de reproductie in conformitate cu legislatia in vigoare. rn
rn(2) Atestarea berbecilor adulti si berbecilor miori se face pe baza certificatelor de origine si valoare productiva, precum si a autorizatiei de utilizare pentru monta naturala sau insamantare artificiala. rn
rnArt. 15. – (1) Cererea-tip pentru solicitarea subventiilor, insotita de documentele justificative, se depune pentru verificare la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana sau a municipiului Bucuresti, direct ori prin intermediul reprezentantului organizatiilor asociative profesionale sau de comercializare a productiilor, asa cum sunt definite de legislatia in vigoare, din care fac parte solicitantii. rn
rn(2) Verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, care confirma cererile prin semnatura si le depune la unitatea pentru ameliorare si reproductie in zootehnie judeteana. Dupa avizarea de catre directorul unitatii pentru ameliorare si reproductie in zootehnie judetene cererile sunt depuse la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru aprobare. rn
rn(3) Pentru animalele din zona de munte, din localitatile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, dupa avizarea de catre seful serviciului zonei montane. rn
rn(4) Verificarea cererilor solicitantilor din domeniul piscicol se face de catre inspectorul piscicol teritorial, care confirma cererile prin semnatura. Dupa avizarea de catre acesta, cererile sunt depuse la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru aprobare. rn
rnArt. 16. – (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa verificarea si aprobarea documentatiilor pentru incasarea subventiilor, intocmesc situatiile centralizatoare si le transmit la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. rn
rn(2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, dupa verificarea si aprobarea solicitarilor, transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi insotita de situatia justificativa a sprijinului direct al statului pe produs, al carei model se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei hotarari. rn
rnArt. 17. – (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat in mod necorespunzator, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor incasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie. rn
rn(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica si persoanelor juridice. rn
rn(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre persoane imputernicite de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. rn
rn(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. rn
rn(5) Prevederile alin. (1)-(4) referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. rn
rnArt. 18. – Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale verifica permanent modul de acordare si utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotarari. rn
rnArt. 19. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si conditiile de acordare a subventiilor.rn

rnPRIM-MINISTRUrn
rnCALIN POPESCU-TARICEANU rn

rntContrasemneaza:rnt
rntMinistrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,rnt
rntGheorghe Fluturrnt
rntMinistrul finantelor publice,rnt
rntIonel Popescurn
rnBucuresti, 21 ianuarie 2005. rn
rnNr. 64.

Te-ar putea interesa și: