"ASF a intervenit în ianuarie 2015 prin modificarea câtorva prevederi ale Normei 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule pentru a flexibiliza cadrul de reglementare, lăsând astfel libertatea societăților de asigurări să își optimizeze portofoliile pentru a diminua diferențele înregistrate între tarifele de primă pe diverse categorii de vârstă", se arată într-un comunicat al Autorităţii.

"Astfel, a fost abrogat alineatul 1 al articolului 21, care era cel mai frecvent invocat de asigurători ca sursă de stimulare a creșterii preţului poliţelor RCA. Acesta stipula obligația asigurătorilor de a stabili tarife de primă RCA astfel încât să fie acoperite toate angajamentele ce decurg din încheierea contractelor de asigurare pe acest segment", menţionează comunicatul citat.

Aceste modificări se adaugă unei serii anterioare de măsuri aferente legislației secundare, care au urmărit limitarea cheltuielilor de administrare și intermediere ale societăților de asigurări în favoarea cheltuielilor cu despăgubirile, cum ar fi:

–           introducerea obligativității efectuării de analize trimestriale a cheltuielilor de achiziţie de către asigurători şi, totodată, a posibilității intervenţiei ASF în sensul limitării comisioanelor de intermediere acordate în cazul în care acestea sunt nejustificate;

–           avizarea negativă a proiectului de lege de constituire, organizare și funcționare a Corpului experţilor și evaluatorilor tehnici auto din România, tocmai datorită impactului acestei legi asupra creșterii costurilor polițelor de asigurare.

De altfel, legislația europeană în domeniul asigurărilor (Directiva 73/239/CEE) limitează rolul autorităților de reglementare, stipulând că valoarea primelor de asigurare, modul de calcul al acestora sau formularele şi alte documente pe care un asigurător intenţionează să le utilizeze în relaţiile sale cu asiguraţii nu sunt supuse aprobării prealabile sau informărilor sistematice. 

De asemenea, conform legislației naționale (Legea 32/2000), ASF poate doar să solicite informații şi documente, inclusiv cu caracter statistic, referitoare la activitatea de asigurare, la managementul acestei activităţi şi la conducerea executivă a societăţii, inclusiv informaţii referitoare la bazele tehnice utilizate pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice. Din aceste considerente, societățile de asigurare își stabilesc propriile tarife de primă, fără ca acestea să fie supuse aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Măsuri de supraveghere

ASF a instituit, în ultima jumătate de an, un dialog sistematic pe teme de piață cu societăți de asigurări, brokeri și asociații profesionale (UNSAR, UNSICAR etc.). În perioada decembrie 2014 – februarie 2015, aceste întâlniri s-au axat cu precădere pe discutarea evoluțiilor din segmentul RCA, în încercarea de a identifica soluții pentru reducerea primelor pentru tineri și/sau diminuarea diferențelor între valoarea tarifelor de primă aferente diverselor categorii de vârstă (tineri până în 25 de ani vs alte categorii).

Autoritatea de Supraveghere Financiară a inițiat colaborarea și cu alte instituții pentru a dezvolta fundamentele unei noi abordări în aceasta privință:

–           printr-un prim proiect dezvoltat în baza unui acord recent încheiat cu Asociația Română de Actuariat (ARA). Acesta vizează efectuarea unei analize a daunalității înregistrate pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA), cercetarea urmând să utilizeze date consolidate la nivelul întregii piețe de asigurări pe o perioadă de 3 ani. ASF își exprimă speranța că rezultatele unui asemenea proiect vor constitui repere binevenite pentru piața de asigurări și că acest exercițiu de transparență va fi util în înțelegerea procesului de stabilire a tarifelor RCA de către asigurați;

–           prin punerea în aplicare a unui protocol cu Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Prin încheierea acestei înţelegeri se urmărește creşterea gradului de cuprindere în asigurare a parcului auto din România. Acest proiect va fi benefic pentru dezvoltarea pieţei de asigurări în ansamblu, dar va avea un impact și asupra nivelului primelor asigurărilor obligatorii – prin reducerea costurilor cu despăgubirile suportate din Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, constituit de asigurători din primele de asigurare încasate.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a prelungit, de asemenea, până la sfârșitul lunii februarie a.c., termenul până la care societățile de asigurări pot revizui și retransmite notificările privind tarifele de primă RCA. Din cele 10 societăți autorizate să practice asigurări RCA un număr de 5 societăți (CITY INSURANCE, EUROINS, ASTRA, GENERALI şi ALLIANZ) – cu o cotă de piață de 52,6% – au transmis deja Autorității aceste notificări. Modificările au vizat în mare parte reducerea încărcării pentru tineri, urmărindu-se atingerea unui nivel similar practicii europene, care arată utilizarea unor prime de asigurare pentru tineri de până la de 2,2 ori mai mari decât categoria majoritară, comparativ cu un nivel de 5 ori mai mare constatat anterior.

În România, dintr-un număr total de 3.111.451 de polițe RCA pentru persoane fizice, în vigoare la 31 decembrie 2014, 47.987 de polițe sunt aferente tinerilor sub 25 de ani (1,54%).

O stabilizare a tarifelor RCA trebuie însă corelată și cu rezolvarea dezechilibrelor existente în piaţa de asigurări, în primul rând în piaţa RCA.

Din cele 11 societăți autorizate la nivelul anului 2014, primele 3 dețin o cotă de piață cumulată de peste 50%, iar două societăţi cu probleme financiare grave, aflate în regim de supraveghere, deţin 32% din piaţă.

Rata combinată a daunalității în ultimii 5 ani a fost în piața RCA de peste 100%:

Indicator

2010

2011

2012

2013

2014

Rata combinată

110%

127%

118%

120%

111%

 

 

Despăgubirile plătite pentru vătămări corporale și deces reprezintă 25% din totalul despăgubirilor achitate şi aproximativ 42% din valoarea totală a rezervei de daună avizată.

Măsuri de protecție a consumatorului

Începând cu 1 ianuarie 2015, în cadrul ASF a fost constituită Direcția Protecția Consumatorilor, care asigură protejarea şi apărarea drepturilor şi intereselor consumatorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, având în atribuții:

–           monitorizarea și educația financiară (printre proiectele recente numărându-se alcătuirea unui Ghid RCA);

–           gestiunea petițiilor (aproape 9.000 de petiții RCA/Carte Verde procesate în 2014 – însumând 70% din total petiții – din care aproape 75% rezolvate favorabil);

–           activitatea de relații cu publicul (peste 25.000 de apeluri gestionate anual).

"În urma semnării unui protocol cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ASF partajează cu acest organism atribuțiile de protecție a consumatorilor de servicii financiare nebancare. Prin această colaborare este stabilit cadrul de intervenție comună prin investigații și anchete pentru verificarea legalității contractelor de asigurare, a contractelor de intermediere financiară, a contractelor de consultanță de investiții, a actelor de aderare la un fond de pensii, precum și cu privire la activitatea de marketing aferentă instrumentelor financiare sau a modului de comercializare a acestora", informează comunicatul ASF.